Operatøren skal redegjøre for alle strømmer og kilder til utslipp av oljeholdig og kjemikalieholdig vann.

Alle kjemikalier som skal tilsettes eller slippes ut med oljeholdig vann, må beskrives i søknaden under forbruk og utslipp av kjemikalier.

Krav til utslipp av oljeholdig vann er gitt i aktivitetsforskriften § 60, 60a og 60b. Miljødirektoratet kan stille ytterligere krav til utslippene.

Produsert vann

Operatøren skal redegjøre for håndtering av produsert vann i søknaden. Dette inkluderer:

  • redegjørelse for valg av renseteknologi for produsertvannsystemet
  • beskrivelse av forventet renseeffekt
  • redegjøre for utslippsmengder og utslippspunkt for produsert vann
  • redegjøre for hvilke interne utslippsmål operatøren har satt

Dersom operatøren ikke planlegger å reinjisere/injisere produsert vann skal dette begrunnes og operatøren skal beskrive hvilke miljørisikovurderinger, kostnadsvurderinger og eventuelt tekniske og geologiske vurderinger valget er basert på.

For felt i drift med utslipp av produsert vann skal operatøren informere om:

  • gjennomførte miljørisikovurderinger
  • forventede endringer i miljørisiko uttrykt som EIF
  • planer for eventuelle nye beregninger av EIF

Dette er beskrevet i veiledning til aktivitetsforskriften § 60.

Drenasjevann

Operatøren skal redegjøre for håndtering av drenasjevann i søknaden, inkludert rensemetoder, forventet renseeffekt og forventede utslippsmengder.

Fortrengningsvann

Forventede utslipp av fortrengningsvann skal beskrives i søknaden.

Annet oljeholdig vann

Andre utslipp av oljeholdig vann må beskrives. Følgende informasjon må inkluderes i søknaden:

  • hvilke typer vann
  • forventet innhold av olje og kjemikalier i vannet
  • miljøvurderinger

Måleprogram

Operatøren skal kort beskrive program for måling og beregning av utslipp til sjø av vann som inneholder olje og andre komponenter.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid