Det gjelder blant annet valgt teknologi og begrunnelse for valg, type pluggeoperasjoner, antall brønner som er planlagt plugget og tidsplan for pluggeoperasjoner.

Operatøren skal informere om pluggeoperasjoner er planlagt gjennomført fra fast eller flyttbar innretning.

Håndtering av gamle brønnvæsker

Operatøren skal redegjøre for planlagt håndtering av brønnvæsker som sirkuleres ut ved plugging av brønner (gamle brønnvæsker).

Gamle brønnvæsker skal i utgangspunktet deklareres og leveres til lovlig avfallsmottak, men operatøren kan søke om tillatelse til utslipp dersom det kan dokumenteres at brønnvæskene har tilsvarende egenskaper som kjemikalier i grønn og gul kategori.

Estimerte utslippsmengder skal framkomme av søknaden. Injeksjon av gamle brønnvæsker skal omsøkes som beskrevet under kapittel 10.

Dersom operatøren ønsker å injisere gamle brønnvæsker på annet felt må dette redegjøres for i søknaden. Mottakeren må ha tillatelse til injeksjon.

Dersom det er betydelig risiko forbundet med pluggeoperasjoner, for eksempel som følge av H2S i brønnen, skal dette redegjøres for. Tiltak for å redusere risiko skal beskrives.

Miljøvurderinger av gamle brønnvæsker

Miljøegenskapene til de gamle brønnvæskene skal beskrives, herunder informasjon om hva som ligger til grunn for vurdering av brønnvæskenes miljøegenskaper og hvorvidt det foreligger økotoksikologisk dokumentasjon for eksempel i form av HOCNF.

Operatøren må også vurdere potensielle miljøkonsekvenser av utslippene.

Andre forhold

Andre forhold ved aktiviteten, som for eksempel bruk og utslipp av kjemikalier, utslipp til luft og avfallshåndtering i forbindelse med den planlagte pluggeoperasjonen, skal omtales som beskrevet under de ulike punktene i denne veilederen.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid