Miljødirektoratet behandler søknader i henhold til forurensningsforskriften kapittel 36. Saksbehandlingen følger for øvrig bestemmelsene i forvaltningsloven. Disse reglene gjelder også for søknader om endring av en tillatelse.

Forhåndsvarsel

Før Miljødirektoratet fatter vedtak skal berørte offentlige organer og myndigheter, organisasjoner som ivaretar allmenne interesser i saken, eller andre som kan bli berørt forhåndsvarsles og få anledning til å uttale seg. Miljødirektoratet sender derfor forhåndsvarsel i medhold av forurensningsforskriften § 36-5 til disse. I tillegg legger vi søknaden ut på høringssiden på våre nettsider. Operatøren har anledning til å kommentere på mottatte uttalelser.

Klage

Vedtaket kan påklages av sakens parter og andre med rettslig klageinteresse innen tre uker etter at de er underrettet om vedtaket.

Saksbehandlingstid

Søknader om leteboring bør sendes inn senest femten uker før planlagt oppstart. Denne perioden inkluderer:

  • tolv uker saksbehandlingstid fra vi har mottatt en fullstendig søknad, inkludert forhåndsvarsling
  • tre ukers klagefrist

Dette gjelder også mindre endringer av gjeldende tillatelser.

For søknader som er mer omfattende, f.eks. nye utbygginger og total gjennomgang av gamle tillatelser, må operatøren beregne lengre saksbehandlingstid, oftest fra seks til ni måneder.

Gebyr

Operatøren skal betale gebyr for Miljødirektoratets behandling av søknaden etter forurensningsforskriftens kapittel 39. Gebyrsatsen fastsettes i medhold av § 39-4. Grunnlaget for valg av gebyrsats er forventet ressurs­bruk i Miljødirektoratet i forbindelse med behandling av søknaden. Varsel om gebyr sendes normalt når vi har fått søknaden. Vedtak om gebyrsats gis samtidig med tillatelsen, og faktura ettersendes.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid