Søknaden må inneholde

 • ansvarlig operatørs organisasjonsnummer for det spesifikke anlegget/aktiviteten
 • kontaktinformasjon for dialog under saksbehandlingen

Sammendrag av søknaden

Skriv et kort sammendrag av søknadens innhold i starten av søknadsdokument.

Det må komme klart fram av sammendraget hvilke aktiviteter søknaden omfatter, hvilke utslippskilder, miljøeffekter som forventes, og planlagt tidsrom for gjennomføring av aktiviteten.

Informasjon om aktiviteter som omfattes av søknaden

Operatøren må redegjøre for hvilke aktiviteter som omfattes av søknaden, inkludert hvordan og når de planlegges gjennomført. Typiske aktiviteter kan være (listen er ikke uttømmende):

 • Boring
 • Produksjon fra feltets/feltenes reservoar
 • Brønnbehandling
 • Injeksjon
 • Plugging av brønner
 • Lasting og lagring av olje
 • Energiproduksjon og fakling
 • Klargjøringsaktiviteter
 • Avslutningsaktiviteter
 • Normal drift og vedlikehold

Operatøren må beskrive hvilke aktiviteter som inngår i normal drift og vedlikehold

 

Generell informasjon

Miljødirektoratet ber om følgende generell informasjon i søknaden:

 • relevante begrensninger og miljøvilkår i lisensen eller PUD
 • beskrivelse av hvordan kravet til BAT er ivaretatt på alle relevante områder

Operatøren skal redegjøre for hvorfor de søker. I søknader om endringer må operatøren begrunne behovet for endringene.

Informasjon om området

Søknaden skal inneholde et kart med lokasjon der det er relevant. Søknaden skal også inneholde:

 • beskrivelse av områdets miljøsårbarhet og hvordan denne varierer over året (bl.a. sårbare miljøverdier, vernede områder og yngleperioder/områder)
 • avstander til land og til særlig verdifulle områder
 • bunnforhold, vanndyp etc.
 • resultater fra miljøundersøkelser, overvåking og grunnlagsundersøkelser/borestedsundersøkelser. Dersom grunnlagsundersøkelse ikke er gjennomført, må dette begrunnes.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid