Omsøkte utslipp til luft skal gjenspeile reelle forhold. Eventuelt påslag i estimerte mengder og begrunnelse for påslaget skal framkomme. Ved stor usikkerhet i tallene, bør omsøkte mengder rundes av på en hensiktsmessig måte. 

Leteboring, produksjonsboring og annen bore- eller brønnaktivitet fra flyttbar innretning

Operatøren skal redegjøre for utslippene til luft fra planlagt bore- eller brønnaktivitet og om valgte løsninger er BAT. Dette skal inkludere:

 • beskrivelse av utslippskilder
 • forventet forbruk av diesel i tonn, totalt og gjennomsnittlig per døgn. Ved aktivitet fra flyttbar innretning som skal pågå over flere år skal diesel i tonn per år også redegjøres for.
 • redegjøre for utslippsreduserende- og energieffektiviseringstiltak, eksempelvis lav-NOx-motorer
 • forventet utslipp av komponentene CO2, NOx, NMVOC og SOx (tonn) fra forbrenningsenheter
 • forventet utslipp av metan og NMVOC fra bore- eller brønnaktiviteter.
 • utslippsfaktorer som brukes for bestemmelsen av utslipp til luft

Dersom operatøren søker om brønntesting, skal operatøren:

 • begrunne behovet  for brønntesting
 • beskrive og begrunne valg av brønntestemetode
 • beskrive testutstyr og brennerteknologi, herunder effektivitet
 • forventet gassvolum/olje/baseolje ved brønntesting
 • forventet utslipp av komponentene CO2, NOx, SOx, NMVOC, metan, sot og uforbrent olje på sjø (tonn)
 • utslippsfaktorer som brukes for bestemmelsen av utslipp til luft
 • redegjøre for tiltak for å minimere utslipp til luft og sjø, samt sikre optimal forbrenning
 • redegjøre for barrierer som skal hindre utslipp til sjø under brønntesten
 • vurdere miljøkonsekvenser av sot og oljenedfall for blant annet sjøfugl, sjøkvalitet og sjøis

Produksjon og drift

Operatøren skal redegjøre for utslippene til luft fra planlagt aktivitet og om valgte løsninger er BAT. Dette skal inkludere:

 • type og antall turbiner, motorer og kjeler, inkludert informasjon om virkningsgrad
 • type fakkelsystem (HP, LP, åpen, lukket etc.)
 • løsning for håndtering av VOC i forbindelse med lagring av råolje, inklusive virkningsgrad
 • løsning for håndtering VOC i forbindelse med lasting av råolje
 • kilder til direkte utslipp av gass (kaldventilering og diffuse utslipp)

Operatøren skal oppgi forventet:

 • forbruk av gass (Sm3 per år) og diesel (tonn per år) til oppdekning av energibehov
 • faklingsvolum (Sm3 per år)
 • utslipp av CO2, NOx, SOx, NMVOC og metan fra energiproduksjon og fakkelsystem i tonn per år, fordelt på utslippskilder, i tillegg
  • konsentrasjon av NOx i røykgass fra gassfyrte turbiner, motorer (dersom hovedkraft) og kjeler oppgitt som mg/Nm3 samt lastområde
  • konsentrasjon av CO i røykgass  fra gassfyrte turbiner
  • lastområde
 • utslipp av metan og NMVOC i tonn per år, fra
  • direkte utslipp av gass (kaldventilering og diffuse utslipp)
  • lagring av råolje, i tillegg skal lagringspunktets årlige utslipp av metan og NMVOC per standardkubikkmeter lastet råolje oppgis, dvs. samlet utslipp over kalenderåret dividert på samlet mengde råolje lastet fra lagerskipet over kalenderåret
  • bore- og brønnaktiviteter på fast innretning

Operatøren skal også redegjøre for:

 • utslippsfaktorer og metoder som brukes for bestemmelsen av utslipp til luft
 • forventet utslippsutvikling for minimum de nærmeste fem årene
 • utslippsreduserende tiltak, bl.a. tiltak som er gjennomført for å redusere utslippene til luft, herunder direkte utslipp av metan og NMVOC

Søknaden skal inneholde en kort oppsummering og/eller en oppdatering av miljøvurderinger eventuelt med henvisning til aktuell PUD. Miljøvurderingene bør omfatte utslippenes betydning lokalt og nasjonalt. Operatøren skal redegjøre for at valgte løsninger er BAT. Dette gjelder både nye utbygginger og virksomheter i drift, hvor det er gjennomført eller planlegges gjennomført tiltak for å redusere utslippene til luft, eksempelvis i forbindelse med oppgradering og innfasing av nye felt.

For energianlegg med en samlet nominell tilført termisk effekt på 50 MW og større, skal operatøren sammenlikne teknologivalg opp mot BAT-konklusjonen for store forbrenningsanlegg (kommisjonsbeslutning (EU) 2017/1442). Operatøren skal redegjøre for om utslippsnivåene som er nedfelt i BAT-konklusjonen, overholdes av virksomheten.

Program for måling eller beregning av utslipp til luft skal beskrives for alle parametere med unntak av CO2

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid