Leteboring

Operatøren skal redegjøre for utslippene til luft fra planlagt boreaktivitet og om valgte løsninger er BAT. Dette skal inkludere:

 • beskrivelse av utslippskilder
 • forventet forbruk av diesel i tonn, totalt og gjennomsnittlig per døgn
 • redegjøre for utslippsreduserende- og energieffektiviseringstiltak, eksempelvis lav-NOx-motorer
 • forventet utslipp av komponentene CO2, NOx, NMVOC og SOx (tonn)
 • utslippsfaktorer som brukes for bestemmelsen av utslipp til luft

Dersom operatøren søker om brønntesting, skal operatøren:

 • begrunne hvorfor det er nødvendig
 • beskrive og begrunne valg av brønntestemetode
 • beskrive testutstyr og brennerteknologi, herunder effektivitet
 • forventet gassvolum/olje/baseolje ved brønntesting
 • forventet utslipp av komponentene CO2, NOx, SOx, NMVOC, metan, sot og uforbrent olje på sjø (tonn)
 • utslippsfaktorer som brukes for bestemmelsen av utslipp til luft
 • redegjøre for tiltak for å minimere utslipp til luft og sjø, samt sikre optimal forbrenning
 • redegjøre for barrierer som skal hindre utslipp til sjø under brønntesten
 • vurdere miljøkonsekvenser av sot og oljenedfall for blant annet sjøfugl, sjøkvalitet og sjøis

Produksjonsboring, produksjon og drift

Operatøren skal redegjøre for utslippene til luft fra planlagt aktivitet og om valgte løsninger er BAT. Dette skal inkludere:

 • type og antall turbiner, motorer og kjeler, inkludert informasjon om virkningsgrad
 • type fakkelsystem (HP, LP, åpen, lukket etc.)
 • løsning for håndtering av VOC i forbindelse med lagring av råolje, inklusive virkningsgrad
 • løsning for håndtering VOC i forbindelse med lasting av råolje
 • kilder til direkte utslipp av gass (kaldventilering og diffuse utslipp)
 • bore- og brønnoperasjoner
  • dersom operatøren søker om brenning over brennerbom (for eksempel brønntesting eller brønnvedlikehold), skal de redegjøre for forholdene som er nevnt under leteboring

Operatøren skal oppgi forventet:

 • forbruk av gass (Sm3 per år) og diesel (tonn per år) til oppdekning av energibehov
 • faklingsvolum (Sm3 per år)
 • utslipp av CO2, NOx, SOx, NMVOC og metan fra energiproduksjon og fakkelsystem i tonn per år, fordelt på utslippskilder, i tillegg
  • konsentrasjon av NOx i røykgass fra gassfyrte turbiner, motorer (dersom hovedkraft) og kjeler oppgitt som mg/Nm3 samt lastområde
  • dersom operatøren søker om brenning over brennerbom, skal de redegjøre for utslippene som nevnt under leteboring
 • utslipp av metan og NMVOC i tonn per år, fra
  • direkte utslipp av gass (kaldventilering og diffuse utslipp)
  • lagring av råolje, i tillegg skal lagringspunktets årlige utslipp av metan og NMVOC per standardkubikkmeter lastet råolje oppgis, dvs. samlet utslipp over kalenderåret dividert på samlet mengde råolje lastet fra lagerskipet over kalenderåret
  • boreaktiviteter

Operatøren skal også redegjøre for:

 • utslippsfaktorer og metoder som brukes for bestemmelsen av utslipp til luft
 • forventet utslippsutvikling for minimum de nærmeste fem årene
 • tiltak som er gjennomført for å redusere utslippene til luft, herunder direkte utslipp av metan og NMVOC

Søknaden skal inneholde en kort oppsummering og/eller en oppdatering av miljøvurderinger eventuelt med henvisning til aktuell PUD. Miljøvurderingene bør omfatte utslippenes betydning lokalt og nasjonalt. Operatøren skal redegjøre for at valgte løsninger er BAT. Dette gjelder både nye utbygginger og virksomheter i drift, hvor det er gjennomført eller planlegges gjennomført tiltak for å redusere utslippene til luft, eksempelvis i forbindelse med oppgradering og innfasing av nye felt.

For energianlegg med en samlet nominell tilført termisk effekt på 50 MW og større, skal operatøren sammenlikne teknologivalg opp mot BAT-konklusjonen for store forbrenningsanlegg (kommisjonsbeslutning (EU) 2017/1442). Operatøren skal redegjøre for om virksomheten overholder utslippsnivåene som er nedfelt i BAT-konklusjonen.

Program for måling eller beregning av utslipp til luft skal beskrives for alle parametere med unntak av CO2. For utslipp av CO2 må det søkes om særskilt tillatelse til kvotepliktig utslipp, jf. klimakvoteloven og forurensningsloven § 11 andre ledd.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid