1. Kan jeg bruke ferskvannstest for å bestemme nedbrytbarhet?

I Norge kreves fortrinnsvis marine nedbrytningsdata, fra OECD 306. Hvis testen beskrevet i OECD 306 ikke kan brukes for det aktuelle stoffet, kan modifisert BODIS (modifisert ISO 10708) brukes.

For stoffer som er giftige for mikroorganismer (for eksempel biocider), kan man søke Miljødirektoratet om å bruke alternative testmetoder. Vi vil kun godkjenne standardiserte metoder. Dersom man bruker en standardisert ferskvannstest skal resultatene korrigeres med en faktor på 0,7. Se også aktivitetsforskriften § 62, med veiledning, på miljodirektoratet.no.

2. Kan jeg bruke ferskvannstest for å bestemme giftighet?

Dersom resultater fra marine tester ikke er tilgjengelig kan man bruke ferskvannstester, dersom de er utført etter standardiserte metoder. Se også aktivitetsforskriften § 62, med veiledning, på miljodirektoratet.no.

3. Stoffet mitt er veldig likt et stoff på PLONOR-lista, vil dere da akseptere det som grønt?

Nei. Det er kun stoffer som står på PLONOR-lista, stoff i Reach vedlegg IV og enkelte stoff i Reach vedlegg V som får grønn kategori. Vi har ingen liste over "PLONOR-lignende" stoffer. Se også aktivitetsforskriften § 63, med veiledning, på miljodirektoratet.no.

4. Kan jeg bruke data fra Echas hjemmeside når jeg fyller ut HOCNF?

Informasjonen som ligger på Echas nettside er ikke kvalitetssikret av Echa. Mange registreringer har dessuten mangelfulle data i forhold til kravene i Reach. Informasjon hos Echa kan dermed gi en indikasjon, men behøver ikke være korrekte opplysninger.

Bruk av Reach data til HOCNF formål krever godkjennelse fra dataeier eller SIEF (substance information exchange forum) enten ved å kjøpe seg inn eller annen dokument godkjennelse. Miljødirektoratet vil derfor ikke godta data som er hentet fra Echas nettside.

5. Hvordan går jeg fram for å få et stoff inn på PLONOR-lista?

PLONOR-lista (OSPAR Agreement 2013-06) vedtas av Ospar-kommisjonen, ikke av Miljødirektoratet. Dersom du ønsker et stoff inn på PLONOR-lista, må du foreslå stoffet som kandidat til Miljødirektoratet og legge ved dokumentasjon på at det innfrir PLONOR-kravene. Vi vil, dersom vi mener stoffet er en god kandidat, ta forslaget videre til Ospar-kommisjonen for behandling der.

Dokumentasjonen for stoffet sendes på høring til de andre landene 20 uker før møtet i Ospars offshorekomite, som avholdes i mars hvert år, og så legges saken fram møtet. Det er ikke et uttalt mål å utvide lista og forslag blir derfor svært grundig vurdert.

6. Det finnes allerede data for et stoff som er svært likt mitt stoff. Kan jeg bruke disse dataene?

Nei, du må framskaffe data for ditt stoff.

7. Det finnes allerede data for mitt stoff i litteraturen. Kan jeg bruke disse dataene?

Dersom det finnes allment tilgjengelige testdata kan du bruke dem. Det må gjelde ditt stoff, angitt med CAS eller EC-nummer. Litteraturdataene må møte kravene i aktivitetsforskriftens § 62, blant annet skal testen være gjennomført ved et laboratorium som er godkjent i henhold til OECDs prinsipper for god laboratoriepraksis (GLP).

8. Er biocider tillatt brukt?

Biocider som brukes offshore er regulert av biocidforskriften. Det er en forutsetning at biocidproduktet er i overenstemmelse med biocidregelverket og har godkjenning for aktuelt bruksområde. Dette gjelder i tillegg til at operatøren må søke om bruk av biocidproduktet for en gitt aktivitet i henhold til kravene i forurensningsloven, og innfri kravene til kjemikalier i HMS-forskriftene for petroleumsvirksomheten.

9. Må jeg teste/kategorisere hydraulikkvæsker dersom de skal brukes i lukkede systemer?

Det er ikke krav om testing, dokumentasjon eller kategorisering for kjemikalier i lukkede systemer, herunder hydraulikkvæsker, dersom forbruket er under 3000 kg per innretning per år. Dersom forbruket er over 3000 kg per innretning per år må man teste, dokumentere og kategorisere. Med forbruk menes første påfylling av systemet, utskifting og all annen bruk av kjemikaliet.

Additivpakkene i kjemikalier i lukkede systemer med forbruk over 3000 kg per år, er unntatt krav om testing. Baseoljene skal imidlertid testes. Additivpakker som ikke er testet er i svart kategori. De må derfor prioriteres spesielt for utfasing. For å få en annen fargekategori på additivpakken, må man legge frem testresultater som viser at egenskapene  oppfyller kriteriene for en annen kategori.

Med forbruk per innretning per år menes i denne sammenheng forbruk per fast eller flyttbar innretning inkludert tilknyttede bunnrammer. Mobile rigger omfattes også av kravet. Se også aktivitetsforskriften §§ 62 og 63, med veiledning, på miljodirektoratet.no

10. Jeg planlegger å bruke/slippe ut svært små mengder av et stoff, kan jeg slippe å teste/kategorisere det?

Nei, kjemikalier som brukes eller slippes ut fra petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen skal testes med hensyn til iboende økotoksikologiske egenskaper og kategoriseres, uavhengig av hvilke mengder det dreier seg om. Det finnes noen unntak fra kravene om økotoksikologisk testing, dokumentasjon og kategorisering, og disse er angitt i aktivitetsforskriften §§ 62 og 63.

11. Hvordan registrere jeg mitt kjemikalie?

I Norge godkjenner ikke myndigheten offshorekjemikalier, men norske operatører eier i fellesskap databasen Nems. Offshorekjemikalier registreres av hver enkelt leverandør, og fargekategori tildeles basert på iboende egenskaper. Operatøren er ansvarlig for å søke Miljødirektoratet om tillatelse til bruk og utslipp.

12. Møter mitt stoff kriterier for Reach vedlegg V og kan dermed kategoriseres som grønt?

Reach vedlegg V omfatter stoffgrupper som er unntatt registreringplikten i Reach. Enkelte stoff som faller inn under kriterier for vedlegg V; inngang 7, 8, 9 kan kategoriseres som grønt. Forutsetning er at stoffet er eksakt beskrevet og at det ikke er klassifisert som helse- eller miljøfarlige.

Miljødirektoratet skal kontaktes for veiledning, men det er industrien selv som har ansvar for å vurdere om hvert enkelt stoff de bruker er omfattet av Reach og plikten til å registrere. Virksomheten må også kunne fremvise relevant dokumentasjon ved et eventuelt myndighetstilsyn.

Miljødirektoratet utsteder ikke noe bekreftelse på at et stoff møter kriterier i vedlegg V men vi kan kontaktes for råd. For mer informasjon se aktivitetsforskriften §§ 63, med veiledning, på miljodirektoratet.no.