7. Innsigelse

Vesentlige avvik fra støyretningslinje T-1442/2021, kan gi grunnlag for innsigelse.

Ordningen med innsigelse skal sikre at nasjonale og vesentlige regionale interesser, og andre vesentlige interesser, blir ivaretatt i kommunale planer. Innsigelsesrundskriv gir føringer for myndighetenes adgang til å fremme innsigelse.

Statsforvalteren er statlig fagmyndighet for støy i planlegging og saksbehandling etter plan- og bygningsloven. Statsforvalteren kan fremme innsigelse til forslag til kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, dersom disse planene ikke ivaretar nasjonale og vesentlig regionale interesser, i henhold til rundskriv T-2/16 om klargjøring av innsigelsespraksis.

Vesentlige avvik fra T-1442/2020 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging kan gi grunnlag for innsigelse når:

  1. Støysonekart ikke er innarbeidet i kommuneplan/kommunedelplan på egnet måte.
  2. Det åpnes for bebyggelse i rød støysone uten at dette er behandlet og begrunnet på en forsvarlig måte i kommune­planen.
  3. Støyfaglig utredning i reguleringsplaner mangler eller er svært mangelfulle.
  4. Grenseverdiene for støy overskrides for planlagt arealbruk uten at avbøtende tiltak er tilstrekkelig innarbeidet i planen.
  5. Planlagt arealbruk avviker fra anbefalingene i retningslinjen uten at årsakene til avviket er grunngitt og tilstrekkelig dokumentert.
  6. Planlagt arealbruk er i strid med retningslinjene og Statsforvalteren ikke finner at begrunnelsen for avviket kan forsvare avvikets omfang.

Innslagspunkt for innsigelse er sammenfallende med innslagspunkt for innsigelse som i innsigelsesrundskriv T-2/16, utgitt av Klima- og miljødepartementet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid