Om veilederen

Denne veilederen gir føringer om hvordan T-1442 skal brukes og forstås. Veilederen utdyper og presiserer formuleringer i T-1442, og gir også veiledning til å gjøre beregninger.

Det har vært et mål at veilederen skal bidra til mer enhetlig praktisering. Det må imidlertid gjøres faglige og skjønnsmessige vurderinger i konkrete saker. Retningslinjens anbefalinger må tilpasses de enkelte sakene, med formål om å redusere helsekonsekvenser av støy og sikre et best mulig lydmiljø som fremmer trivsel og bokvalitet.

Støyretningslinje T-1442

Formålet med retningslinjen er å

  • legge til rette for en langsiktig arealdisponering og planlegging av det fysiske miljø som fremmer trivsel og bokvalitet
  • forebygger helsekonsekvenser av støy
  • ivareta og utvikle gode lydmiljøer og stille områder

I retningslinjen er det gjennomgående lagt vekt på tre kvalitetskriterier: tilfredsstillende lydnivå innendørs, tilgang til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende lydnivå og stille side. Disse tre kvalitetskriteriene skal bidra til å sikre oppfyllelse av retningslinjens formål.

Det er viktig at formålet med retningslinjen ligger til grunn når retningslinjen og veilederen brukes. Les retningslinjen og veilederen med formålet i tankene, og legg dette til grunn for tolkning dersom det ikke er mulig å finne svar direkte i retningslinjen eller veilederen.

Innhold i veilederen

Veilederen er bygget opp etter samme struktur som retningslinjen. I tillegg til veiledning til de 8 kapitlene i retningslinjen, har veilederen også et fagkapittel om beregningstekniske forhold.

Kapittel 1 gir informasjon om virkeområdet for veilederen.

Kapittel 2 gir informasjon om grenseverdiene, støysonekart og kort informasjon om støyberegninger.

Kapittel 3 gir veiledning til planlegging på ulike plannivåer.

Kapittel 4 gir informasjon om planlegging av støyfølsom bebyggelse. Kapittelet utdyper hvordan bebyggelsen bør lokaliseres og utformes. Du finner også veiledning til hvordan graderte krav til stille side og romløsning bør håndteres og sikres i planbestemmelser.

Kapittel 5 handler om støyende anlegg og virksomhet. Kapittelet avklarer hvordan støy bør håndteres ved utbygging av samferdselsanlegg og støyende virksomheter.

Kapittel 6 gir veiledning til håndtering av støy fra bygge- og anleggsvirksomhet. Her finner du råd om hvordan bygge- og anleggsvirksomhet bør håndteres i planleggingsfasen for å forebygge støyplage og konflikter ved utbygging.

Kapittel 7 gir føringer for Statsforvalter som er statlig fagmyndighet for støy. Statsforvalter kan fremme innsigelse til planer hvor det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til støy.

Kapittel 8 avklarer begreper som brukes i retningslinjen og veilederen.

Kapittel 9 handler om beregningstekniske forhold. Her finner du blant annet veiledning om hvordan beregninger bør gjennomføres og hvilke inngangsdata, parametere som bør benyttes.

Veiledning om støykilder

Veiledning om støykilder som veg, bane, fly, industri, næring, havner, terminaler, skytebaner, motorsport og vindkraft finner du i veileder M-128:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid