Det er et nasjonalt mål å redusere innendørs støy og støyplage:

Myndighet og ansvar

Veiledere og retningslinjer for støy i arealplanlegging

Det er mulig å bygge i støysoner uten at det går på bekostning av bokvalitet og helse. Det krever god planlegging. Det er viktig å ta hensyn til støy både ved utbygging av nye boliger og annen støyfølsom bebyggelse, og ved utbygging av støyende anlegg og virksomhet. I retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442, er det anbefalinger om hvordan vi kan planlegge for å forebygge økt støyplage.

Regelverk om støy

Spørsmål og svar