Om støykilden

Bygg- og anleggsstøy (BA-støy) kjennetegnes ved at støyen er relativt sterk nær kilden, og at utslippet ofte skjer nær eller i bebyggelse. Støyen varierer mye og er ofte uforutsigbar. Særlig støy på kvelds- og nattestid kan være meget plagsom. Selv om større anleggsarbeider ofte kan ha betydelig varighet, er støyen likevel et midlertidig problem. Dette kompliserer en direkte sammenligning med plagethet fra varige støykilder.

Klima- og miljødepartementets Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) gir anbefalte grenser for støy fra bygg- og anleggsvirksomhet. Det er gitt anbefalte støygrenser for dag, kveld og natt. Grensene er lempelige for kortvarig anleggsaktivitet på dagtid, men strengere for langvarig drift. All støyende anleggsvirksomhet skal varsles.

Omfanget av varsling er avhengig av anleggets størrelse. Krav til innhold i et varsel er angitt i retningslinjen. Ved overskridelse av grensene må det gjennomføres avbøtende tiltak. Ved spesielt støyende arbeider eller ved arbeid om natten bør berørte naboer få tilbud om annet bosted. For mindre arbeider som oppfyller bestemte kriterier er varsling godt nok som tiltak.

I Oslo gjelder en egen lokal forskrift med bestemmelser om bygg- og anleggsstøy, støyforskriften for Oslo.

Kommunen er planmyndighet og gir tillatelse til bygge- og anleggsvirksomhet. Anbefalte grenseverdier og tiltak angitt i T-1442 bør legges til grunn i reguleringsbestemmelser, vilkår i byggesaker, kontrakter og miljøoppfølgingsprogrammer.

Fylkesmannen kan gi tillatelse til større bygge- og anleggstiltak. Slike tillatelser blir gitt etter forurensningsloven § 11.