Industri og næringsvirksomhet

Om støykilden

Industri- og næringsvirksomhet spenner fra relativt små bedrifter med få støykilder, til meget omfattende og komplekse industriområder med mange støykilder. Støy fra industri reguleres etter forurensningsloven. Fra og med 2010 ble også seks industribransjer regulert etter forurensningsforskriften. Dette innebærer standardkrav for en rekke type virksomheter, og herunder er det gitt standardiserte støykrav for bransjene asfaltverk, pukkverk og mekanisk overflatebehandling og skipsverft.

Hvilke regelverk gjelder?

Støy fra industri reguleres etter forurensningsloven. Fra og med 2010 ble også seks industribransjer regulert etter forurensningsforskriften (link her). Dette innebærer standardkrav for en rekke type virksomheter, og herunder er det gitt standardiserte støykrav for bransjene asfaltverk, pukkverk og mekanisk overflatebehandling og skipsverft.

De virksomhetene som ikke er regulert gjennom egne forskrifter, er ofte regulert gjennom gjennom tillatelse (konsesjon) etter forurensningsloven. Tillatelsene inneholder ofte støygrenser, og da primært i forhold til utendørs støy.

For en del anlegg kan det også være stilt støykrav gjennom reguleringsplan.
Ved etablering av ny industri/næringsvirksomhet, eller utbedring av eksisterende virksomhet som krever utarbeidelse av ny plan etter plan- og bygningsloven, gjelder Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012).

Hvem er myndighet?

Hvem som er myndighet varierer mellom de ulike virksomhetene. Fylkesmannen er myndighet for mange av industribedriftene, mens Miljødirektoratet har myndighet for å følge opp de største anleggene. Oversikt over hvem som har myndighet finnes i rundskriv T-3/12.

Støy fra industri kartlegges i ulike sammenhenger. Kontakt anleggseier for å få informasjon om hvilke støydata som eventuelt finnes.

 

Støygrenser

Støygrenser for industri og næring er angitt i T-1442 og i egne kapitler i forurensningsforskriften.

For tekniske anlegg (vifter og ventilasjonssystemer) gjelder også teknisk forskrift.

Relaterte lenker