Jernbane

Om støykilden

Med jernbane menes her all skinnegående trafikk som jernbane, trikk/bybane og T-bane.

Hvilke regelverk gjelder?

For støy fra eksisterende bane gjelder forurensningsforskriftens kapittel 5 om støy, hvor det er en tiltaksgrense for innendørs støy på 42 dB (gjennomsnitt over døgnet). Det er ikke satt krav til utendørs støy. Når tiltaksgrensen overskrides, må anleggseier gjennomføre tiltak for de aktuelle boligene/institusjonene. For en del anlegg kan det også være stilt støykrav gjennom reguleringsplan. Støy fra jernbane kartlegges for flere ulike formål.

Ved etablering av ny bane, eller utbedring av eksisterende bane som krever utarbeidelse av ny plan etter plan- og bygningsloven, gjelder Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012).

Ved etablering av ny bebyggelse i støyutsatte områder langs jernbane gjelder Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. Anbefalte grenseverdier er de samme som ved etablering av ny bane (se ovenfor). Disse gjelder for boliger, fritidsboliger, sykehus, pleieinstitusjoner, skoler og barnehager.

Hvem er myndighet?

Jernbanedirektoratet og BaneNor er anleggseier for jernbanenettet, og Sporveien er ansvarlig for trikk og T-bane i Oslo. Jernbanedirektoratet og BaneNor er ansvarlige for at støygrensene gitt i reguleringsplan eller i forurensningsforskriften kapittel 5 blir overhold.

Fylkesmannen er myndighet etter forurensningsforskriften kapittel 5 og skal sørge for at det blir gjennomført strategisk støykartlegging.

Kommunen er myndighet etter plan- og bygningsloven og skal sørge for at det settes støygrenser i nye reguleringsplaner og byggetillatelser og at disse støygrensene blir overholdt.

Støygrenser

Støygrenser for utendørs støy fra jernbane er angitt i T-1442. for innendørs støy gjelder tiltaksgrensen på 42 dB angitt i forurensningsforskriften kapittel 5.

I tillegg gjelder innendørs støykrav gitt i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven med tilhørende Norsk Standard NS 8175 klasse C.

Relaterte lenker