Motorsportbaner

Om støykilden

Med motorsportbaner menes anlegg og baner for kjøreopplæring hvor det foregår trening og konkurranser.

Motorsport omfatter sport med bil, motorsykkel, snøskuter, båt og andre typer motorkjøretøy. Aktiviteten er organisert av Norges motorsport­forbund og Norges bilsport­forbund og reguleres av motorsportforskriften samt forbundenes regler.

Hvilke regelverk gjelder?

Støy fra eksisterende baner

Støy fra motorsportbaner er stort sett regulert gjennom reguleringsplaner utarbeidet etter plan- og bygningsloven. Noen baner er også regulert gjennom tillatelse (konsesjon) etter forurensningsloven.

Tillatelsene angir vanligvis støygrenser utendørs ved nærmeste bolig.

Etablering av ny bane

Ved etablering av ny motorsportbane, eller utbedring av eksisterende bane som krever utarbeidelse av ny plan etter plan- og bygningsloven, gjelder Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016).

T-1442 angir at støy fra motorsportanlegget ikke skal medføre at støyfølsom bebyggelse (boliger, fritidsboliger, sykehus, pleieinstitusjoner, skoler og barnehager) får støynivåer over anbefalte grenseverdier.

Anbefalte støygrenser for motorsportbaner er Lden 45 dB (gjennomsnitt over året), og maksimalnivå L5AF 60 dB (på dag- og kveldstid) Det er forutsatt at det ikke skal være aktivitet om natten.

Grensene gjelder på uteplass og utenfor rom til støyfølsom bruk.

I kapittel 7.6 i veileder til T-1442 finnes det råd om hva det bør tas hensyn til ved etablering av nye motorsportbaner.

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingSe kapittel 7.6 i veileder - PDF-fil

Ny bebyggelse ved motorsportbaner

Ved etablering av ny bebyggelse i støyutsatte områder rundt motorsportbaner gjelder Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2017).

Anbefalte grenseverdier er de samme som ved etablering av ny bane (se ovenfor). Ved planlegging av ny støyfølsom bebyggelse i nærheten av et motorsportanlegg må det sikres at ny bebyggelse ikke får støynivåer på fasade og uteplass som overstiger anbefalte grenseverdier.

Dersom de anbefalte kravene til utendørs støynivå er tilfredsstilt, vil det sjelden eller aldri være behov for å vurdere innendørs nivåer fra motorsportanlegg spesielt, fordi de innendørs nivåene vil ligge godt under kravene i byggteknisk forskrift/NS 8175.

Det finnes flere aktuelle tiltak som kan bidra til å redusere støynivået fra nye anlegg. Både skjerming og bruksbegrensninger kan være aktuelt. Erfaring viser imidlertid at det kan være vanskelig å skjerme støy fra eksisterende motorsportbaner på en effektiv måte.

Det er derfor viktig at ny støyfølsom bebyggelse ikke etableres nært eksisterende skytebaner fordi det er vanskelig å skjerme støy fra anlegget. Det beste forebyggende tiltaket mot støykonflikter er å unngå samlokalisering av støyfølsom bebyggelse og skytebaner.

Hvilke regelverk gjelder?

Støy fra eksisterende baner

Støy fra motorsportbaner kan være regulert gjennom tillatelse (konsesjon) etter forurensningsloven. Tillatelsene har da vanligvis støygrenser utendørs ved nærmeste bolig. Fylkesmannens miljøvernavdeling er myndighet for de fleste slike tillatelser.

For en del anlegg kan det også være stilt støykrav gjennom (kommunal) reguleringsplan.

Etablering av ny bane

Ved etablering av ny motorsportbane, eller utbedring av eksisterende bane som krever utarbeidelse av ny plan etter plan- og bygningsloven, gjelder Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012).

Anbefalte støygrenser for motorsportbaner er Lden 45 dB (gjennomsnitt over året), og maksimalnivå L5AF 60 dB (på dag- og kveldstid) Det er forutsatt at det ikke skal være aktivitet om natten. Grensene gjelder på uteplass og utenfor rom til støyfølsom bruk.

Ny bebyggelse ved motorsportbaner

Ved etablering av ny bebyggelse i støyutsatte områder rundt motorsportbaner gjelder Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012). Anbefalte grenseverdier er de samme som ved etablering av ny bane (se ovenfor). Grensene gjelder for boliger, fritidsboliger, sykehus, pleieinstitusjoner, skoler og barnehager.

I tillegg gjelder innendørs støykrav gitt i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven med tilhørende Norsk Standard NS 8175 klasse C: 30 dB i gjennomsnitt over døgnet og maksimalnivå LAFmax  45 dB om natten.

Når det er kartlagt støysoner rundt banen, gjelder arealbruksbestemmelser for gul og rød sone. Gul sone er en vurderingssone hvor ny bebyggelse kan tillates dersom de anbefalte støygrensene er tilfredsstilt. I rød sone bør det i utgangspunktet ikke etableres ny støyfølsom bebyggelse.