Skytebaner

Om støykilden

Regelverk

Hvem er støymyndighet?

Støygrenser

Begrepet skytebane omfatter faste sivile og militære anlegg for skyting med våpen med kaliber mindre enn 20 mm, samt jegerbaner (leirduebaner og lignende).

Støy fra eksisterende baner

For mange skytebaner er det stilt støykrav gjennom kommunal reguleringsplan.

Støy fra skytebaner kan også være regulert gjennom tillatelse (konsesjon) etter forurensningsloven. Tillatelsene har da vanligvis støygrenser utendørs ved nærmeste bolig. Fylkesmannens miljøvernavdeling er myndighet for slike tillatelser. Eksisterende baner blir ikke konsesjonsbehandlet med mindre det skjer endringer som forverrer støyforholdene.

Støy ved etablering av ny skytebane eller endringer av eksisterende skytebane

Ved etablering av ny skytebane, eller utbedring av eksisterende bane som krever utarbeidelse av ny plan etter plan- og bygningsloven, gjelder Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012).

Anbefalte støygrenser for skytebaner er Lden 30 dB (gjennomsnitt over året), og maksimalnivå LAIMAKS60 dB (på dag- og kveldstid). Det er forutsatt at det ikke skal være aktivitet om natten. Grensene gjelder på uteplass og utenfor rom til støyfølsom bruk.

Ny bebyggelse ved skytebaner

Ved etablering av ny bebyggelse i støyutsatte områder rundt skytebaner gjelder Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. Anbefalte grenseverdier er de samme som ved etablering av ny bane (se ovenfor). Grensene gjelder for boliger, fritidsboliger, sykehus, pleieinstitusjoner, skoler og barnehager. I tillegg gjelder innendørs støykrav gitt i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven.

Når det er kartlagt støysoner rundt banen, gjelder arealbruksbestemmelser for gul og rød sone. Gul sone er en vurderingssone hvor ny bebyggelse kan tillates dersom de anbefalte støygrensene er tilfredsstilt. I rød sone bør det i utgangspunktet ikke etableres ny støyfølsom bebyggelse.