Flyplasser og helikopterlandingsplasser

Om støykilden

Med flyplass menes her sivil luftfart, samt helikopterlandingsplass, sjøflyhavn o.l.

Hvilke regelverk gjelder?

For støy fra eksisterende flyplasser og helikopterlandingsplasser gjelder forurensningsforskriftens kapittel 5 om støy. Dersom boliger eller annen støyfølsom bebyggelse har høyere gjennomsnittlig støynivå enn 42 dB innendørs skal kildeeier gjøre tiltak på boligen for å redusere støynivået. Dette kravet finnes i forurensnings­forskriften kapittel 5. Fylkesmannen har ansvaret for å følge opp at tiltaksplikten overholdes.

For å kartlegge støynivå og registrere de boligene med høyest støynivå skal det hvert femte år gjøres en strategisk støykartlegging for de største fly- og helikopterlandingsplassene. Denne kartleggingen gir et bilde av hvordan støysituasjonen er. Kravet om strategisk støykartlegging er gitt i Eu-direktiv og er også angitt i forurensningsforskriften kapittel 5.

Det er ikke satt krav om tiltaksplikt for utendørs støy i forurensningsforskriften.

Utendørs støynivå er håndtert i T-1442 (retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen). I denne retningslinjen er det gitt anbefalinger om utendørs støynivå. Når det skal bygges nye flyplasser og helikopterlandingsplasser reguleres gjennom en reguleringsplan. Det skal da tas inn bestemmelser i reguleringsplanen som gir juridisk bindende støygrenser. Det er kommunen som har ansvaret for å følge opp at disse støygrensene overholdes.

Hvem er myndighet?

Luftfartstilsynet gir konsesjon/tillatelse til drift av flyplasser. Luftfartstilsynet har ansvaret for å følge opp egne konsesjonsvilkår og se til at disse blir overholdt.

Fylkesmannen er myndighet etter forurensningsforskriften kapittel 5 og skal sørge for at det blir gjennomført strategisk støykartlegging.

Kommunen er myndighet etter plan- og bygningsloven og skal sørge for at det settes støygrenser i nye reguleringsplaner og byggetillatelser og at disse støygrensene blir overholdt.

Støygrenser

Støygrenser for luftfart er angitt i T-1442 og i konsesjoner fra luftfartstilsynet.

Lover og forskrifter

Forskrift om konsesjon for landingsplasser forvaltes av Luftfartstilsynet. Helikopterlandingsplasser reguleres av denne forskriften.