Allemannsretten gir alle rett til å ferdes på sjøen i Norge – når ferdselen "skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet". Allemannsretten er lovfestet i friluftsloven.

Skal du bruke båt i saltvann eller ferskvann?

Jeg skal bruke båt på sjøen - i saltvann

 • på sjøen kan du fritt bruke båt med og uten motor
 • i utmark kan du dra båten på land for en kortere tidsperiode
 • i utmark kan du forlate kano, kajakk eller robåt på land mens du går videre på dagsutflukt eller liknende. 

Jeg skal bruke båt på innsjøer og elver - i ferskvann

 • på alle innsjøer og elver kan du bruke båt uten motor (også vindsurfebrett)
 • på farbare vassdrag og på innsjøer større enn 2 kvadratkilometer kan du bruke motorbåt dersom ikke grunneier eller kommunen forbyr eller begrenser det
 • i utmark kan du dra i land båten på stranda for en kortere tidsperiode
 • i utmark kan du forlate kano eller robåt på stranda mens du går videre på dagsutflukt eller liknende
 • i utmark kan du bruke fortøyningsringer og bolter for en kortere tidsperiode hvis ikke eieren har forbudt det
 • spør eier om lov hvis du vil legge inntil privat kai eller brygge

Skal du overnatte i båten? Privat sone går ikke ut i vannet. Derfor har du på vannet lov til å ta opphold nærmere enn 150 meter fra nærmeste bebodde hus eller hytte.

Dette sier friluftsloven om ferdsel på sjøen og landsetting og fortøyning av båt:

Innmark er

 • den private sonen rundt hus og hytte
 • områder som er sperret av til vern av drikkevann, områder avsatt til viltoppdrett, annen næringsvirksomhet eller militær aktivitet
 • små utmarksarealer som er omsluttet av innmark

Utmark er

 • det meste av skog, fjell, myr, strand og vatn
 • alt som ikke er innmark

Retten har slått fast at en grunneier må tåle å ha folk nærmere innpå seg i strandsonen enn ellers.

Hva som defineres som innmark og utmark er regulert i friluftsloven.

I verneområder kan andre regler gjelde

Du er velkommen til å nyte friluftslivet i verneområdene. Allemannsretten gjelder også her. Noen aktiviteter kan likevel være unntatt i områdets verneforskrift, særlig i naturreservatene. 

Drikkevannsforskriften og vannressursloven kan også legge restriksjoner på aktiviteten i et område. Sjekk med kommunen hvis du er i tvil.

Husk allemannspliktene

Når du nyter naturen i båt, husk å

 • ta med deg søppelet ditt hjem
 • gjøre deg godt kjent med vassdraget med hensyn til sikkerhet
 • alltid bruke redningsvest
 • ta hensyn til fiskere og andre brukere langs vann og vassdrag
 • la fiskegarn og fangstredskaper som brukes til fiske få stå i fred
 • tørke båt, årer og støvler før du flytter til et annet vassdrag for å unngå spredning av fiskesykdom
 • ikke forstyrre dyre- og fugleliv, særlig i yngle- og hekketiden

Allemannsretten gir deg rettigheter, men også plikter.

Allemannspliktene gjelder alle som ferdes i naturen. Du har for
eksempel et ansvar for å ta hensyn til andre, og for å rydde og plukke
opp søppel etter deg. Slik blir det hyggeligere for alle å komme tilbake til et sted.

Om ferdselskultur sier friluftsloven:

Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor skal

 • opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre
 • ikke påføre miljøet skade
 • ikke etterlate seg stedet i en tilstand som kan virke skjemmende eller føre til skade eller ulempe for noen

Mange sammen på tur?

Organisert ferdsel er i utgangspunktet en allemannsrett, men når mange ferdes sammen øker faren for at det kan oppstå ulempe for grunneieren og skade på naturen. Hver enkelt, og gruppen som helhet, må derfor være ekstra aktsomme. I noen tilfeller kreves tillatelse fra grunneier.

Organisert friluftsliv er når grupper med mennesker utøver friluftsliv sammen. For eksempel guidede grupper, turer organisert av lag og foreninger, og ulike arrangementer som f.eks. friluftskonserter. Det er ikke vanlig å betrakte skoleklasser og barnehager på tur som organisert ferdsel.

Regler for store samlinger av folk i friluft

Ved organisert ferdsel i utmark hvor du regner med at det vil medføre skade eller ulempe for grunneier, bruker, naturen eller andre som utøver friluftsliv (for eksempel ved at det foregår over tid på samme sted), bør du avklare det med grunneier. Å sette opp en skriftlig avtale bidrar til å hindre konflikter.

Regler for når mange utøver en aktivitet sammen finner du i friluftsloven.

Du må få lov av grunneier

 • hvis du skal sette opp en sperring, samle folk, ha start eller innkomst
 • der hvor sammenstimling av folk kan medføre nevneverdig skade eller ulempe

Dette gjelder særlig friluftsmøter, idrettsstevner og liknende.

Syklister i løp og rideklubber kan ikke benytte seg av retten til å sykle og ri på vei og opparbeidet sti i innmark når veien eller stien fører til utmark.

Andre allemannsretter

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid