Allemannsretten gir alle rett til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge – når ferdselen "skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet". Allemannsretten er lovfestet i friluftsloven.

Leter du etter fisketider for laks, sjøørret og sjørøye? Disse finner du her:

Skal du fiske i saltvann eller ferskvann?

Jeg skal fiske i sjøen - i saltvann

fra land

 • du kan fiske fra land i utmark
 • du kan fiske fra land i områder åpne for alminnelig ferdsel, for eksempel åpen kai eller offentlig molo

fra båt

 • du kan fiske fra båt
 • du kan fiske fra båt med garn, ruser og lignende, unntatt laks, sjøørret og sjørøye
 • du kan feste garn, ruser og lignende i land i utmark
 • du kan ikke fiske nærmere grensen elv/sjø enn 100 meter

Munningsfredningssoner

Ved utløpet av mange vassdrag med lakse-, sjøørret- og sjørøyebestander er det opprettet soner med begrensninger for fiske. Disse kalles munningsfredningssoner.

Vær oppmerksom på at det gjelder flere regler for fiske i sjøen.

Jeg skal fiske i vann og elver - i ferskvann

Fiske i ferskvann er en allemannsrett kun for barn under 16 år. De kan fiske gratis i ferskvann etter innlandsfisk i perioden 1. januar–20. august, unntatt i vassdrag med laks, sjøørret og sjørøye. 

 • du kan fiske innlandsfisk fra båt og fra land i utmark hvis du har kjøpt fiskekort av grunneier. Barn under 16 år trenger ikke fiskekort
 • du kan fiske laks, sjøørret og sjørøye i vassdrag eller med faststående redskap i sjøen hvis du har betalt fiskeravgift og kjøpt fiskekort. Barn under 18 år betaler ikke fiskeravgift
 • du kan ikke fiske nærmere grensen elv/sjø enn 100 meter

Mange plasser har også lokale fiskeregler, for eksempel i vassdrag med storørret.

Betal fiskeravgift

Innmark og utmark

 • Innmark er først og fremst den private sonen rundt bolighus og hytter, dyrka mark, eng og kulturbeite.
 • Utmark omfatter det meste av vatn, strand, myr, skog og fjell.
 • Alt som ikke er innmark, er utmark.

Retten har slått fast at en grunneier må tåle å ha folk nærmere innpå seg i strandsonen enn ellers.

Hva som defineres som innmark og utmark er regulert i friluftsloven.

I verneområder kan andre regler gjelde

Du er velkommen til å nyte friluftslivet i verneområdene. Allemannsretten gjelder også her. Noen aktiviteter kan likevel være unntatt i områdets verneforskrift, særlig i naturreservatene. 

Drikkevannsforskriften og vannressursloven kan også legge restriksjoner på aktiviteten i et område. Sjekk med kommunen hvis du er i tvil.

Husk allemannspliktene på fisketur

Når du nyter naturen på fisketur, husk å

 • ta med deg søppelet ditt hjem
 • ha tillatelse til å fiske eller ha legitimasjon som viser at du er under 16 år når du fisker i ferskvann
 • ikke bruke levende fisk som agn
 • ikke flytte levende fisk til annet vassdrag
 • sløye og vaske fisken i det vannet du fanget den i
 • tørke fiskeredskaper, støvler og vadere før du flytter til et annet vann, for å unngå spredning av levende organismer og fiskesykdom
 • ikke forstyrre dyre- og fugleliv, særlig i yngle- og hekketiden

Allemannsretten gir deg rettigheter, men også plikter.

Allemannspliktene gjelder alle som ferdes i naturen. Du har for
eksempel et ansvar for å ta hensyn til andre, og for å rydde og plukke
opp søppel etter deg. Slik blir det hyggeligere for alle å komme tilbake til et sted.

Om ferdselskultur sier friluftsloven:

Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor skal

 • opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre
 • ikke påføre miljøet skade
 • ikke etterlate seg stedet i en tilstand som kan virke skjemmende eller føre til skade eller ulempe for noen

Mange sammen på tur?

Organisert ferdsel er i utgangspunktet en allemannsrett, men når mange ferdes sammen øker faren for at det kan oppstå ulempe for grunneieren og skade på naturen. Hver enkelt, og gruppen som helhet, må derfor være ekstra aktsomme. I noen tilfeller kreves tillatelse fra grunneier.

Organisert friluftsliv er når grupper med mennesker utøver friluftsliv sammen. For eksempel guidede grupper, turer organisert av lag og foreninger, og ulike arrangementer som f.eks. friluftskonserter. Det er ikke vanlig å betrakte skoleklasser og barnehager på tur som organisert ferdsel.

Regler for store samlinger av folk i friluft

Ved organisert ferdsel i utmark hvor du regner med at det vil medføre skade eller ulempe for grunneier, bruker, naturen eller andre som utøver friluftsliv (for eksempel ved at det foregår over tid på samme sted), bør du avklare det med grunneier. Å sette opp en skriftlig avtale bidrar til å hindre konflikter.

Regler for når mange utøver en aktivitet sammen finner du i friluftsloven.

Du må få lov av grunneier

 • hvis du skal sette opp en sperring, samle folk, ha start eller innkomst
 • der hvor sammenstimling av folk kan medføre nevneverdig skade eller ulempe

Dette gjelder særlig friluftsmøter, idrettsstevner og liknende.

Syklister i løp og rideklubber kan ikke benytte seg av retten til å sykle og ri på vei og opparbeidet sti i innmark når veien eller stien fører til utmark.

Andre allemannsretter

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid