Allemannsretten gir rett til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge – når ferdselen "skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet". Allemannsretten er lovfestet i friluftsloven.

Hvor og når kan jeg gå med løs hund?

Hundeloven regulerer retten til å gå med løs hund. Det betyr blant annet at

 • du kan ikke gå med løs hund i perioden 1. april–20. august
 • noen steder er det utvidet båndtvang, så sett deg inn i lokale bestemmelser

Hunder kan bare være løse når de

 • blir fulgt og kontrollert på aktsom måte, eller
 • er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for allmenn ferdsel

Det er Landbruks- og matdepartementet som har ansvar for hundeloven.

Innmark er

 • gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite eller liknende områder
 • små utmarksarealer som er omsluttet av innmark
 • områder som er sperret av til vern av drikkevann, områder avsatt til viltoppdrett, annen næringsvirksomhet eller militær aktivitet

Utmark er

 • det meste av skog, fjell, myr, strand og vatn
 • alt som ikke er innmark

Hva som defineres som innmark og utmark er regulert i friluftsloven.

I verneområder kan andre regler gjelde

Du er velkommen til å nyte friluftslivet i verneområdene. Allemannsretten gjelder også her. Noen aktiviteter kan likevel være unntatt i områdets verneforskrift, særlig i naturreservatene. 

Drikkevannsforskriften og vannressursloven kan også legge restriksjoner på aktiviteten i et område. Sjekk med kommunen hvis du er i tvil.

Husk allemannspliktene

Når du nyter naturen med hund, husk å

 • ta med deg søppelet ditt hjem
 • ikke gå over dyrket mark, gjennom tun eller nær bebodde hus og hytter
 • vise varsomhet når du ferdes på fjellet og i skogen
 • ikke forstyrre dyre- og fugleliv, særlig i yngle- og hekketiden
 • ikke forstyrre husdyr på beite. Lukke grinder etter deg
 • ikke skade planteliv, særlig ikke truede og sårbare arter
 • respektere ferdselsregler i frilufts- og naturvernområder
 • respektere andre brukeres behov for avstand og stillhet
 • være forsiktig med ild og slokke bålet helt før du forlater det
 • ikke skade trær når du skal finne ved til bålet – bruk tørre kvister som du finner på bakken
 • ikke legge bålplassen rett på svaberget slik at berget sprekker

 

Allemannsretten gir deg rettigheter, men også plikter.

Allemannspliktene gjelder alle som ferdes i naturen. Du har for
eksempel et ansvar for å ta hensyn til andre, og for å rydde og plukke
opp søppel etter deg. Slik blir det hyggeligere for alle å komme tilbake til et sted.

Om ferdselskultur sier friluftsloven:

Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor skal

 • opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre
 • ikke påføre miljøet skade
 • ikke etterlate seg stedet i en tilstand som kan virke skjemmende eller føre til skade eller ulempe for noen
Andre allemannsretter

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid