Allemannsretten gir alle rett til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge – når ferdselen "skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet". Allemannsretten er lovfestet i friluftsloven.

Her kan du gå tur

På innmark

 • du kan hele året gå tur på veier og stier hvis du holder avstand til gårdstun, hus og hytter
 • du kan gå tur over frossen eller snødekt åker og eng fra og med 15. oktober til og med 29. april

I utmark

 • du kan fritt gå tur sommer som vinter

Når du er på tur kan du stoppe og raste der du vil i utmark, men ikke legg stoppen inntil hus og hytter.

Innmark er

 • gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite eller liknende områder
 • små utmarksarealer som er omsluttet av innmark
 • områder som er sperret av til vern av drikkevann, områder avsatt til viltoppdrett, annen næringsvirksomhet eller militær aktivitet

Utmark er

 • alt som ikke er innmark
 • det meste av skog, fjell, myr, strand og vatn

Retten har slått fast at en grunneier må tåle å ha folk nærmere innpå seg i strandsonen enn ellers.

Hva som defineres som innmark og utmark er regulert i friluftsloven.

I verneområder kan andre regler gjelde

Du er velkommen til å nyte friluftslivet i verneområdene. Allemannsretten gjelder også her. Noen aktiviteter kan likevel være unntatt i områdets verneforskrift, særlig i naturreservatene. 

Drikkevannsforskriften og vannressursloven kan også legge restriksjoner på aktiviteten i et område. Sjekk med kommunen hvis du er i tvil.

Husk allemannspliktene på tur

Når du nyter naturen til fots, husk å

 • ta med deg søppelet ditt hjem
 • bruke offentlige toaletter der det er tilgjengelig. Om ikke grav ned eller på annen måte sørg for at det ikke er til sjenanse for andre.
 • respektere ferdselsregler i frilufts- og verneområder
 • ikke forstyrre dyre- og fugleliv, særlig i yngle- og hekketiden
 • ikke skade planteliv, særlig ikke truede og sårbare arter
 • ikke forstyrre husdyr på beite. Lukk grinder etter deg
 • respektere andre brukeres behov for avstand og stillhet
 • ikke ta snarveier over innmark, gjennom tun eller i nærheten av bebodde hus / hytter
 • være forsiktig med ild og slokke bålet helt før du forlater det
 • ikke skade trær når du skal finne ved til bålet – bruk tørre kvister som du finner på bakken
 • ikke legge bålplassen rett på svaberget slik at berget sprekker

Allemannsretten gir deg rettigheter, men også plikter.

Allemannspliktene gjelder alle som ferdes i naturen. Du har for
eksempel et ansvar for å ta hensyn til andre, og for å rydde og plukke
opp søppel etter deg. Slik blir det hyggeligere for alle å komme tilbake til et sted.

Om ferdselskultur sier friluftsloven:

Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor skal

 • opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre
 • ikke påføre miljøet skade
 • ikke etterlate seg stedet i en tilstand som kan virke skjemmende eller føre til skade eller ulempe for noen

Mange sammen på tur?

Organisert ferdsel er i utgangspunktet en allemannsrett, men når mange ferdes sammen øker faren for at det kan oppstå ulempe for grunneieren og skade på naturen. Hver enkelt, og gruppen som helhet, må derfor være ekstra aktsomme. I noen tilfeller kreves tillatelse fra grunneier.

Organisert friluftsliv er når grupper med mennesker utøver friluftsliv sammen. For eksempel guidede grupper, turer organisert av lag og foreninger, og ulike arrangementer som f.eks. friluftskonserter. Det er ikke vanlig å betrakte skoleklasser og barnehager på tur som organisert ferdsel.

Regler for store samlinger av folk i friluft

Ved organisert ferdsel i utmark hvor du regner med at det vil medføre skade eller ulempe for grunneier, bruker, naturen eller andre som utøver friluftsliv (for eksempel ved at det foregår over tid på samme sted), bør du avklare det med grunneier. Å sette opp en skriftlig avtale bidrar til å hindre konflikter.

Regler for når mange utøver en aktivitet sammen finner du i friluftsloven.

Du må få lov av grunneier

 • hvis du skal sette opp en sperring, samle folk, ha start eller innkomst
 • der hvor sammenstimling av folk kan medføre nevneverdig skade eller ulempe

Dette gjelder særlig friluftsmøter, idrettsstevner og liknende.

Syklister i løp og rideklubber kan ikke benytte seg av retten til å sykle og ri på vei og opparbeidet sti i innmark når veien eller stien fører til utmark.

Andre allemannsretter

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid