Motorferdsel i utmark kan ha stor nytteverdi, men kan samtidig gi skade på terreng, forstyrre fugle- og dyreliv, og føre til konflikt med folk som utøver friluftsliv.

For å minimere ulemper fra motorisert ferdsel i skog og fjell, har vi et regelverk som regulerer motorferdsel i utmark og vassdrag. 

Hovedregelen er at motorferdsel er forbudt

Det er likevel adgang til motorferdsel for visse nytteformål som er beskrevet i regelverket.

Det er også adgang til å søke kommunen om dispensasjon for bruk av motoriserte fremkomstmidler i utmark og vassdrag. Kommunen kan gi tillatelser innenfor rammer som regelverket fastsetter.

Fornøyelseskjøring med snøskuter er tillatt i snøskuterløyper fastsatt av kommunene i lokale løypeforskrifter. Bruk av løypene må skje i henhold til de vilkår som framgår av forskriftene.

Rammene for loven

Loven gjelder all motorferdsel i utmark og vassdrag med bruk av kjøretøy, båt eller annet flytende eller svevende fartøy som er drevet av motor.

Den gjelder også landing og start med motordrevet luftfartøy.

Hensynsfull kjøring er en plikt

All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.

Kontroll og tilsyn

Statens naturoppsyn (SNO) og politiet fører tilsyn og kontroll med motorisert ferdsel i utmark, og kan ilegge gebyr for brudd på motorferdselloven.

Grunneiere kan forby motorferdsel

Uavhengig av regelverket på dette området kan grunneier forby eller begrense motorferdsel på egen eiendom. Men grunneier kan ikke hindre redningstjeneste knyttet til nødrettsreglene, motorferdsel fra politi eller annen offentlig oppsynstjeneste.

Sett deg inn i reglene

Du bør kjenne reglene for motorferdsel hvis du skal bruke motorbåt, helikopter eller motorkjøretøy i utmark, enten det er snøskuter, ATV, traktor, bil, motorsykkel eller el-sykkel.

Motorferdsel i utmark reguleres av motorferdselloven og dens forskrifter:

Vær oppmerksom på at verneområder ofte har egne regler for motorferdsel. Dersom det er aktuelt å kjøre i et verneområde, bør du undersøke hvilke regler som gjelder for å kjøre i det aktuelle området. 

Reglene utdypes i disse rundskrivene

Oppgaveveiledere for kommunen

Andre bestemmelser med betydning for motorisert ferdsel i utmark og vassdrag

Bruk av vannscooter reguleres av