Nytteformål der bruk av motorkjøretøy på barmark er tillatt

Regelverket tillater bruk av motorkjøretøy på barmark for en rekke nytteformål, uten at det er krav om søknad og skriftlig tillatelse fra kommunen. Formål som er tillatt uten å søke framkommer av forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 2 bokstav a) til e).

De ulike nytteformålene som ikke krever søknad, finner du i lista nedenfor.

Informer gjerne om hva søker kan foreta seg av kjøring uten å søke.

I Finnmark og Nord-Troms gjelder et særskilt forbud mot bruk av motorkjøretøy i perioden fra og med 5. mai til og med 30. juni. Forbudet gjelder ikke for motorferdsel som er tillatt etter § 4 i motorferdselloven, første ledd.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid