Det er flere begrensninger og føringer for hvor kommunene kan etablere snøskuterløyper. Dette følger av forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a fjerde ledd. 

Begrensninger ved etablering av snøskuterløyper

Les mer om de ulike begrensningene:

Hensyn som skal tas når løyper fastsettes

Kommunen skal ta hensyn til en rekke forhold når den planlegger snøskuterløyper. Kommunen bør ikke fastsette snøskuterløyper som er til vesentlig ulempe for de nevnte hensynene. Les mer om hvert av hensynene:

Krav om samtykke fra grunneier

Kommunen kan ikke treffe vedtak om snøskuterløyper over en eiendom før grunneieren har samtykket til det. Dette er presisert i forskriften § 4 a, sjuende ledd. Kravet om å innhente samtykke gjelder overfor både private og offentlige grunneiere.

I statsallmenninger er det fjellstyrene som gir samtykke til snøskuterløyper. Det står i fjelloven § 12 tredje ledd

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid