Kunngjøring

Kommunen skal kunngjøre vedtak etter reglene i plan- og bygningsloven § 12-12 fjerde og femte ledd. 

Kommunene skal underrette særskilt de som er direkte berørt av løypene ved brev med informasjon om klageadgang og frist for klage. Dette gjelder: 

 • Grunneiere
 • Festere
 • Rettighetshavere
 • Naboer

Kommunen skal også kunngjøre vedtaket i minst en avis som er tilgjengelig på stedet, og gjøre vedtaket tilgjengelig på elektroniske medier. 

Det stilles særskilt krav til kunngjøringen fordi kommunens vedtak kan påklages. I tillegg gjelder forvaltningslovens krav til kunngjøring i §§ 38 og 39. Her er det et krav at forskriften kunngjøres i Norsk Lovtidend. 

Mer om klageadgang

Vedtak om snøskuterløyper kan påklages av en angitt gruppe privatpersoner, organisasjoner og offentlige myndigheter.

 • Grunneiere og rettighetshavere, som tomtefestere, til løypenes influensområde.
 • Sametinget.
 • Reinbeitedistrikt der løypene går i eller påvirker områder som brukes av rein.
 • Organisasjoner der interessene de skal ivareta blir berørt, for eksempel frilufts-, naturvern- og snøskuterorganisasjoner, grunneier-, bruker- og velforeninger.
 • Nabokommuner, statlige og regionale organer dersom deres interesser blir berørt.

Fylkeskommunen og statlige organer som statsforvalteren, Vegvesenet, med flere kan klage når interesser som de er satt til å ivareta blir berørt. Som utgangspunkt kan slike organer klage over tilsvarende forhold som vil kunne gitt grunnlag for innsigelse, det vil si når det gjelder spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for vedkommende organs saksområde. Støy og andre negative virkninger for lokalt friluftsliv kan være grunnlag for klage.

Forvaltninglovens regler om klage og omgjøring i kapittel VII gjelder. Statsforvalteren, som er klageorgan, kan prøve alle sider av dagen. Det følger av forvaltningsloven § 34.

Rapportere data til nasjonal database

Når løyper er vedtatt skal kommunen rapportere data om løypene i nasjonal database for snøskuterløyper. Dette er et krav som følger av § 4a siste ledd.

Databasen gir en nasjonal kartfesta oversikt som viser hvor løypene går og hvilke vilkår som er satt for bruk av den enkelte løype. Denne informasjonen vil ha nytteverdi for brukere, forvaltning, politi- og redningstjeneste og i kontrollsammenheng.

Kommunen kan rapportere data direkte til Miljødirektoratet, eller ved å sende data til statsforvalteren som tar ansvar for å rapportere. Ta kontakt med statsforvalteren for å avklare hvem som rapporterer.

Selve innrapporteringen kan skje på to måter

 • Importere fil inn i Naturbase:

For nye løyper, og der løyper er revidert med større endringer, bør kommunen rapportere data ved filimport inn i Naturbase. Dette sikrer at registreringene får best mulig kvalitet og nøyaktighet.

 • Rapportere direkte i Naturbase via redigeringsapplikasjonen:

For å redigere geometri og egenskaper for kartobjekter kan kommunen bruke redigeringsapplikasjonen. Det er mulig å legge inn nye kartobjekt med egenskaper via redigeringsapplikasjonen. Første gangs innlegging av data bør likevel skje per filleveranse.

Veiledning og instruks for rapportering av data i Naturbase finner du her.

Merke snøskuterløypene

Kommunene har ansvar for å merke snøskuterløypene. Det omfatter å informere om hvilke bestemmelser som gjelder. 

Legg vedtatt løype inn i kommuneplanens arealdel

Når kart og bestemmelser er vedtatt skal snøskuterløypene tegnes inn i kartet til kommuneplanens arealdel.

Løypene skal vises med linjesymbol i gjeldende standard for arealplan. Det forhåndsdefinerte linjesymbolet SOSI kode 1164 skal brukes ved inntegning i kommuneplanens arealdel.

Linjen i kommuneplanens arealdel er til informasjon og har ikke rettslig virkning. Den vil være en viktig informasjon i den kommunale arealplanleggingen. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid