Motorferdsel i utmark og vassdrag er ikke tillatt med mindre annet følger av motorferdselloven eller med hjemmel i denne loven. Kommunen har plikt til å behandle søknader om dispensasjon fra det generelle forbudet mot motorferdsel i utmark og vassdrag, og veilede søkere i regelverket.

Kommunen har også myndighet til å gi forskrifter etter motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (nasjonal forskrift). Det utdypes her: