Nytteformål der landing og start med luftfartøy er tillatt

Regelverket tillater motorferdsel i utmark for en rekke nytteformål, uten at det er krav om søknad og skriftlig tillatelse fra kommunen. Formål som er tillatt uten å søke framkommer av motorferdselloven § 4

De ulike nytteformålene som ikke krever søknad, finner du i lista nedenfor:

Landingsplasser i utmark vedtatt av kommunen

Landing og start kan skje på landingssteder som kommunen har lagt ut i forskrift, så lenge dette skjer innenfor rammene kommunen har fastsatt.

Motorferdselsloven § 5 første ledd bokstav a åpner for at kommunen i forskrift kan legge ut bestemte steder for landing og start med motordrevet luftfartøy. Landing og start i utmark er tillatt på slike steder, så lenge det skjer på grunnlag av kommunale forskrifter. Kommunen kan begrense adgangen til bestemte formål, til bestemte tider og til å gjelde selskaper eller enkeltpersoner som driver ervervsmessig luftfartsvirksomhet.

Forut for vedtak om å legge ut landingsplasser må kommunen foreta en bred vurdering av alle interesser som knytter seg til vedkommende område. Det enkelte landingssted må velges ut fra de ferdsels- og transport behov som foreligger. Samtidig må kommunen ta hensyn til at det skal voldes minst mulig skade og ulempe for naturmiljø, næringsdrift, friluftsliv, boligområder og liknende i området. Det må også legges vekt på grunneierens og andre bruksberettigedes interesser.

Kommunen kan ikke legge ut et ubegrenset antall landingssteder i en kommune. Hvor mange landingssteder som skal legges ut, må kommunen vurdere ut fra lokale forhold, som kommunens størrelse, behovet for landingssteder og eventuelle konflikter med andre interessegrupper.

Forbud mot heliskiing

Kommunen kan ikke legge ut landingsplasser på fjelltopper som bare har interesse for heliskiing, for kortvarig opphold eller utgangspunkt for dagsturer eller liknende. Det er et absolutt forbud mot heliskiing i Norge, og ingen dispensasjonsadgang fra forbudet. Forbudet er gitt i egen forskrift - Forskrift om bruk av kommunens myndighet etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag – forbud mot heliskiing og liknende.   

Hvis søknaden eller henvendelsen gjelder nytteformål som er tillatt uten å søke, kan kommunen avslutte saken ved å orientere om det.

Informer gjerne om hva søker kan foreta seg av landing og start med luftfartøy uten å søke.

  • Opplys om at det kan være andre regelverk og bestemmelser som forbyr eller legger restriksjoner på landing og start med luftfartøy, for eksempel egne bestemmelser i verneområdene
  • Opplys alltid om aktsomhetsplikten slik den er formulert i motorferdselloven § 8. Det innebærer at ferdselen ikke skal volde unødig skade på grunn, vegetasjon og dyreliv eller være til ulempe for andre. Ferdselen skal heller ikke forstyrre eller forurense naturmiljøet unødig.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid