Søknad om tillatelse

Hvis saken ikke gjelder tillatte nytteformål, må kommunen motta en skriftlig søknad om dispensasjon fra motorferdselloven. Kommunen kan gi tillatelse etter motorferdselloven § 6 når det foreligger særlige grunner.

Når kommunen vurderer særlige grunner vil det være av betydning om motorferdselen er nødvendig, har et nytteformål, eller bærer preg av unødvendig kjøring eller fornøyelseskjøring. At transportøren anser transporten for økonomisk lønnsom er ikke avgjørende, dersom transporten ikke isolert sett dekker et reelt og nødvendig behov. Formål der forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag gir adgang til bruk av motorkjøretøy, vil kunne være å anse som særlige grunner etter motorferdselloven § 6.

Kommunen må bruke et forvaltningsmessig skjønn for å vurdere om kravet om særlige grunner er oppfylt som grunnlag for å gi tillatelse. Det innebærer å vurdere saken i lys av lovens formål, der behovet for transport må vurderes mot mulige skader og ulemper som ferdselen kan forårsake.

Kommunen bør sette vilkår når de gir tillatelser.

Miljøverndepartementet har i brev av 10. mars 2004 behandlet spørsmålet om helikoptertransport ved ekstremarrangementer.

Departementet slår fast at ved særskilte ekstremsportarrangementer, for eksempel «Ekstremsportveko på Voss», kan kommunene likevel vurdere å gi dispensasjon etter motorferdselloven § 6. Departementet vektlegger her at det gjelder ett enkeltarrangement av kortvarig karakter, med oppvisning eller konkurranse for et begrenset antall deltakere som primært innhold, og at arrangementet dermed ikke framstår som del av et turopplegg. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid