Forbud mot bruk av motorfartøy på mindre vann

Ferdsel med motorfartøy er i utgangspunktet tillatt på innsjøer som er to kvadratkilometer eller større, på elvestrekninger og på innsjøer mindre enn to kvadratkilometer – dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag.

Kommunen kan likevel regulere ferdsel som nevnt over ved å fastsette forskrift som forbyr eller begrenser bruk av motorfartøy på større vann. 

På innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer er bruk av motorfartøyer i utgangspunktet forbudt, men det er åpent for enkelte nytteformå

Nytteformål der bruk av motorfartøy på mindre vann er tillatt

Regelverket tillater bruk av motorfartøy på mindre vann for en rekke nytteformål, uten at det er krav om søknad og tillatelse fra kommunen. Formål som er tillatt uten å søke framkommer av motorferdselloven § 4.

De ulike nytteformålene som ikke krever søknad, finner du i lista nedenfor.

Hvis søknaden eller henvendelsen gjelder nytteformål som er tillatt uten å søke, kan kommunen avslutte saken ved å orientere om det.

Informer gjerne om hva søker kan foreta seg av bruk av motorfartøy på mindre vann uten å søke.

  • Opplys om at det kan være andre regelverk og bestemmelser som forbyr eller legger restriksjoner på bruk av motorfartøy, for eksempel egne bestemmelser i verneområdene.
  • Opplys alltid om aktsomhetsplikten slik den er formulert i motorferdselloven § 8. Det innebærer at ferdselen ikke skal volde unødig skade på grunn, vegetasjon og dyreliv eller være til ulempe for andre. Ferdselen skal heller ikke forstyrre eller forurense naturmiljøet unødig.

Tillatt etter lokal forskrift som åpner for bruk av motorfartøy på mindre vann

Bruk av motorfartøy kan være tillatt på mindre vann i tilfeller der kommunen har gitt adgang til dette i en lokal forskrift.

Loven åpner for at kommunene kan vedta forskrift om bruk av motorfartøy på mindre vann for følgende to tilfeller: 

For særlige grunner

Kommunen kan, etter motorferdselloven § 5 første ledd bokstav b, fastsette forskrifter som åpner for bruk av motorfartøy på mindre vann når det foreligger særlige grunner. Hvilke særlige grunner det åpnes for skal framkomme av forskriften.

For bruk av elmotor

Kommunen kan gi forskrift om adgang til bruk av motorfartøy med elektrisk motor med inngangseffekt opptil 800 watt på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. Det følger av motorferdselloven § 5 fjerde ledd.

Informer søker om tillatte formål 

Hvis søknaden eller henvendelsen gjelder nytteformål som er tillatt uten å søke, kan kommunen avslutte saken ved å orientere om det.

Informer gjerne om hva søker kan foreta seg av bruk av motorfartøy på mindre vann uten å søke.

  • Opplys om at det kan være andre regelverk og bestemmelser som forbyr eller legger restriksjoner på bruk av motorfartøy, for eksempel egne bestemmelser i verneområdene
  • Opplys alltid om aktsomhetsplikten slik den er formulert i motorferdselloven § 8. Det innebærer at ferdselen ikke skal volde unødig skade på grunn, vegetasjon og dyreliv eller være til ulempe for andre. Ferdselen skal heller ikke forstyrre eller forurense naturmiljøet unødig.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid