Hvem kan klage på vedtaket?

Kommunens vedtak kan påklages til statsforvalteren.

Søkeren eller en annen med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket. Hvem som har rettslig klageinteresse må vurderes konkret i den enkelte sak. Dette kan for eksempel være:

  • Organer med ansvar for å ivareta friluftsinteressene i kommunen og fylkeskommunen
  • Frivillige organisasjoner som Norges Naturvernforbund eller Den Norske Turistforening eller lokale naturvernforeninger og turlag innenfor deres geografiske område.
  • Andre foreninger, dersom vedtaket etter motorferdselloven berører deres interesser.

Bestemmelsene om begrunnelsesplikt, klagefrist og klage i forvaltningsloven gjelder. 

Kommunen bør sende kopi av vedtak til berørte interesser.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid