Kommunen må vurdere om det kan gis dispensasjon fra regelverket. Ut fra formålet søkeren oppgir, må kommunen nå vurdere om regelverket har hjemmel til å gi dispensasjon. Forskriften åpner for at kommunen kan gi tillatelse til motorferdsel på snødekt mark etter følgende bestemmelser: 

Forskriften § 5 bokstav a) – f) for bruk av snøskuter til ulike formål

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 er en bestemmelse som bare gjelder bruk av snøskuter.

Følgende formål kan kommunen gi tillatelse til:

Forskriften § 5a for motorferdsel i forbindelse med utmarksnæring

Kommunen kan gi tillatelse til bruk av motorkjøretøy til transport av materiell og utstyr i forbindelse med utmarksnæring. Det er kun transport av materiell og utstyr som kan tillates. Motorferdsel i forbindelse med utmarksnæring som baserer seg på transport av personer, er forbudt.

Forskriften § 5b for utkjøring og tilsyn med jervebåser

Kommunen kan etter søknad gi tillatelse til bruk av snøskuter på vinterføre for utkjøring og tilsyn med jervebåser som er tillatt av statsforvalteren etter forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 31 første ledd bokstav a.

Kommunen kan også etter søknad gi tillatelse til bruk av snøscooter på vinterføre for utkjøring av åte og åtebuer i forbindelse med felling av jerv. Tillatelsen må avgrenses til et bestemt antall turer.

Kommunen skal i vedtaket angi bestemte traseer der kjøring skal skje.  

Av hensyn til kontrollerbarhet og erfaringsinnhenting skal kommunen stille krav om føring av kjørebok, der opplysninger om når, hvem og hvor man har kjørt skal framgå. Kjøreboka skal framvises på forespørsel til naturoppsynet. Antall turer søker kan kjøre skal framgå av tillatelsen, og normalt vil utkjøring av åtebu og bås kun kreve én transportering pr. lisensfellingsperiode. Åte vil kreve flere turer pr. periode, men skal avgrenses i kommunens tillatelse.

Forskriften § 6 ved særlige behov

Kommunen kan gi tillatelse til bruk av motorkjøretøy dersom det foreligger et særlig behov. Kommunen skal tolke denne bestemmelsen strengt, og følgende betingelser må være oppfylt for at kommunene skal kunne gi tillatelse:

Presisering om ulike formål etter § 6

Under er angitt presiseringer til noen formål:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid