Nytteformål der bruk av motorkjøretøy på vinterføre er tillatt

Regelverket tillater bruk av motorkjøretøy på vinterføre for en rekke nytteformål, uten at det er krav om søknad og skriftlig tillatelse fra kommunen. Formål som er tillatt uten å søke framkommer av forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag §3 bokstav a) til j).

De ulike nytteformålene som ikke krever søknad, finner du i lista nedenfor:

Hvis søknaden eller henvendelsen gjelder nytteformål som er tillatt uten å søke, kan kommunen avslutte saken ved å orientere om det.

Informer gjerne om hva søker kan foreta seg av kjøring uten å søke.

  • Opplys om at det kan være andre regelverk og bestemmelser som forbyr eller legger restriksjoner på bruk av motorkjøretøy, for eksempel egne bestemmelser i verneområdene
  • Opplys alltid om aktsomhetsplikten slik den er formulert i motorferdselloven § 8. Det innebærer at ferdselen ikke skal volde unødig skade på grunn, vegetasjon og dyreliv eller være til ulempe for andre. Ferdselen skal heller ikke forstyrre eller forurense naturmiljøet unødig.
  • I Finnmark og Nord-Troms gjelder et særskilt forbud mot bruk av motorkjøretøy i perioden fra og med 5. mai til og med 30. juni. Forbudet gjelder ikke for motorferdsel som er tillatt etter § 4 i motorferdselloven, første ledd.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid