Hvem behandler søknaden?

Kommunestyret har adgang til å delegere avgjørelser etter §§ 5, 5a, 5b og 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag til administrasjonen. Kommunens delegasjonsskriv vil være avgjørende for hvor skal behandles.

Sjekkliste

Kommunen må vurdere hver enkelt søknad og sørge for at saken blir tilstrekkelig opplyst. Det følger av forvaltningslovens § 17.

  • Om vilkårene etter § 6 er oppfylt.
  • Behovet for transport opp mot mulige skader og ulemper for natur og friluftsliv.
  • Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 - 12.
  • Bruk av vilkår ved en eventuell godkjenning, for å redusere skader og ulemper som følge av transporten. 

Søker har ikke krav på tillatelse selv om vilkårene er oppfylt. Kommunen må bruke sitt forvaltningsmessige skjønn for å ta stilling til om tillatelse kan gis. Vurderingene som blir lagt til grunn for vedtaket skal framkomme skriftlig. Det skal alltid følge av vedtaket hvordan prinsippene for offentlige beslutninger er vurdert. 

Det er ikke anledning til å forskjellsbehandle søknader ut fra for eksempel bostedskommune eller statsborgerskap.

Tillatelse

Kommunen må begrunne vedtak om å gi tillatelse.

Når det gjelder innholdet i begrunnelsen, se forvaltningsloven § 25.

Det skal framkomme av vedtaket hvordan prinsippene i naturmangfoldloven kapittel II er vurdert. Dette innebærer å synliggjøre vurderinger av:

Kommunen må informere søker dersom motorferdselen også krever tillatelse etter andre regelverk og bestemmelser, for eksempel ved kjøring i verneområdene.

Avslag

Kommunen skal begrunne vedtak om avslag.

Når det gjelder innholdet i begrunnelsen, se forvaltningsloven § 25.

Det skal framkomme av vedtaket hvordan prinsippene i naturmangfoldloven kapittel II er vurdert. Dette innebærer å synliggjøre vurderinger av:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid