Grunneiers rett til å forby motorferdsel

En grunneier kan nekte motorferdsel på sin eiendom. Unntak gjelder for redningstjeneste og lignende sin bruk som skjer i henhold til nødrettsreglene, politiet eller annen offentlig oppsynstjeneste.

Kontroll og tilsyn med motorferdsel i utmark

Statens naturoppsyn (SNO) og politiet fører tilsyn og kontroll med motorisert ferdsel i utmark. SNO kan gi gebyr til snøscooterførere for visse overtredelser etter motorferdselloven.

Spesielle regler for Finnmark, Nord-Troms, Marka og verneområder

Særskilte regler for Finnmark

  • I Finnmark kan det være opprettet særskilte barmarksløyper for transport til hytter og i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking. Kontakt den enkelte kommune for nærmere opplysninger.
  • I Finnmark er det tillatt å kjøre ved på vinterføre etter utvisning fra skogforvaltningen.

Særskilte regler for Finnmark og Nord-Troms

  • I Finnmark og Nord-Troms er det særskilt forbud mot motorferdsel fra 5. mai til og med 30. juni. Kontakt statsforvalteren for nærmere opplysninger.

Særskilte regler for verneområder

  • I verneområder gjelder verneforskriftenes eventuelle forbudsregler for motorferdsel. Kontakt statsforvalteren eller verneområdestyret v/forvalter for nærmere opplysninger.

Særskilte regler for Marka

  • I områder som omfattes av Markaloven (Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner) gjelder Markalovens forbudsregler for motorferdsel. Kontakt statsforvalteren for nærmere opplysninger.

Regelverk for motorferdsel i utmark

Nasjonalt regelverk
Veiledning og nærmere retningslinjer for regelverket
Annet relevant regelverk

Vegtrafikklovens regler om krav til registrering av kjøretøy, førerkort, fartsregler, bruk av hjelm og så videre gjelder også for bruk av snøscooter og andre motorkjøretøy i utmark.

Spørsmål om reglene?

Hvis du fremdeles har spørsmål om reglene for motorferdsel i utmark etter å ha lest denne brosjyren kan du kontakte

  • Kommunen
  • Statsforvalteren
  • Miljødirektoratet

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid