Nødvendig transport med motorkjøretøy bør i størst mulig grad gjøres på snø.

Kjøre på barmark uten søknad

Gjelder ferdsel i utmark med bil, ATV, motorsykkel, traktor og andre motorkjøretøyer.

Det er lov å kjøre på barmark, uten å søke om tillatelse, for disse formålene:

 • politi, ambulanse og redningstjeneste
 • offentlig oppsyns- og tilsynstjeneste
 • offentlig post- og teletjeneste
 • nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder og i jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæring (jakt, fangst, fiske og bærsanking regnes ikke som næring i denne forbindelse)
 • forsvarets øvelser, forflytninger og transporter
 • anlegg og drift av veger og større anlegg
 • rutetransport som drives med løyve i henhold til yrkestransportloven
 • nødvendig transport i forbindelse med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi
 • transport av jaktutbytte ved jakt på elg og hjort, og transport ved jakt på villrein innenfor Hardangervidda villreinområde slik dette er avgrenset av Miljødirektoratet

Du kan bare kjøre i nasjonalparken i samsvar med vernereglene. Den delen av Hardangervidda villreinområde som er utenfor nasjonalparken åpnes bare for nødvendig transport etter fastsatte sleper.

Kjør i eldre kjørespor der det er mulig.

Veier er også utmark

Veier som ikke er opparbeidet for kjøring med vanlig bil regnes også som utmark. Det er altså forbudt å kjøre med for eksempel firehjulsdrevet jeep på traktorveier i skogen.

Statsforvalteren eller kommunen kan vedta begrensninger

Statsforvalteren eller kommunen kan forby eller begrense kjøring i spesielt sårbare områder.

Kjøre på barmark etter søknad

Gjelder ferdsel i utmark med bil, ATV, motorsykkel, traktor og andre motorkjøretøyer.

Motorferdsel etter søknad i forbindelse med utmarksnæring

Du kan søke kommunen om tillatelse til å bruke motorkjøretøy til å transportere materiell og utstyr i forbindelse med utmarksnæring.

Som utmarksnæring regnes:

 • drift av utleiehytter
 • næringsmessig høsting av naturgoder (for eksempel fiske, jakt, bærplukking og sanking av mose)
 • turist- og reiselivsnæring
 • leting og undersøkelse av mineralske ressurser med videre forutsatt at virksomheten er registrert i Enhetsregisteret.

Kommunen gir ikke tillatelse til motorferdsel i forbindelse med utmarksnæring som baserer seg på transport av personer.

Tillatelse gis bare for transport langs traktorvei. Unntaket er i Finnmark hvor godt etablerte barmarkstraséer også kan brukes.

Søke om å kjøre på barmark for andre formål

Du kan søke kommunen om nyttekjøring for andre formål når du har et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte, og som ikke knytter seg til turkjøring.

Barmarkskjøring tillates bare i helt spesielle tilfeller på grunn av de store terrengskadene det kan gi.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid