Kjøre på snødekt mark uten søknad

Det er lov å kjøre på snødekt mark, uten å søke om tillatelse, for disse formålene:

 • politi, ambulanse og redningstjeneste
 • offentlig oppsyns- og tilsynstjeneste
 • offentlig post- og teletjeneste
 • nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder og i jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæring (jakt, fangst, fiske og bærsanking regnes ikke som næring i denne forbindelse)
 • forsvarets øvelser, forflytninger og transporter
 • anlegg og drift av veger og større anlegg
 • rutetransport som drives med løyve i henhold til yrkestransportloven
 • nødvendig transport i forbindelse med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi
 • transport av jaktutbytte ved jakt på elg og hjort, og transport ved jakt på villrein innenfor Hardangervidda villreinområde slik dette er avgrenset av Miljødirektoratet
 • nødvendig transport for drift av turistanlegg (overnattings- og serveringssteder, skiheiser med videre) som ikke ligger til brøytet bilveg
 • transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse
 • opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser, når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter
 • nødvendig transport i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser etter oppdrag fra forskningsinstitusjon
 • nødvendig transport av ved fra egen eiendom til fast bopel
 • praktisk kjøretrening på nærmere fastsatte områder ved obligatorisk opplæring for snøscooterførere
 • transport i forbindelse med kommunalt organiserte akuttiltak for å redusere risikoen for påkjørsel av elg og annet hjortevilt ved veg eller jernbane
 • nødvendig søk etter skadet storvilt utenom ordinær jakt når søket foregår i regi av kommunen

Dette gjelder ferdsel i utmark med snøscooter, beltebil og andre motorkjøretøyer.

Statsforvalteren eller kommunen kan vedta begrensninger

Statsforvalteren eller kommunestyret kan forby eller begrense kjøring i spesielt sårbare områder. Kommunestyret kan for enkelte formål også gi nærmere bestemmelser om for eksempel områder, traséer, sesonglengde, tidspunkter for kjøring, utstyr og liknende.

Kjøre i snøscooterløyper

Kommunene kan, etter strenge regler, legge opp løyper for fornøyelseskjøring. Du kan kjøre snøscooter i etablerte snøscooterløyper som er fastsatt i lokale løypeforskrifter. Bruk løypene i henhold til de vilkårene som står i løypeforskriftene.

Kjøre på snødekt mark etter søknad

Du kan søke kommunen om lov til nyttekjøring med snøscooter for disse formålene:

 • ervervsmessig transport (leiekjøring)
 • transport for funksjonshemmede
 • transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ikke ligger tilknyttet bilveg
 • kjøring i utmarksnæring
 • transport av ved utover det som er direkte tillatt uten søknad
 • gruppeturer til bestemte turmål for beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner, medlemmer av pensjonistforeninger eller ideelle organisasjoner
 • utkjøring og tilsyn med jervebåser som er tillatt av statsforvalteren
 • utkjøring av åte og åtebuer i forbindelse med felling av jerv

Søke om å kjøre på snødekt mark for andre formål

Kommunen kan i unntakstilfeller gi tillatelse til bruk av motorkjøretøy på vinterføre ved andre særlige behov som ikke kan dekkes på annen måte, og som ikke knytter seg til turkjøring.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid