Kjøre motorbåt uten søknad

Med motorfartøy menes båt eller annet flytende fartøy drevet med motor.

Ferdsel med motorfartøy er i utgangspunktet tillatt på

  • innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større
  • elvestrekninger
  • innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer som er en del av et farbart vassdrag

Kommunen kan bestemme at andre regler skal gjelde

Kommunen kan i egne lokale forskrifter bestemme å avvike fra reglene. For eksempel at det ikke er er lov å ferdes med motorfartøy på større innsjøer. 

Søke om bruk av motorfartøy til andre formål

Hvis du har spesielle grunner til å ferdes med motorfartøy på innsjøer som er mindre enn 2 kvadratkilometer, kan du søke kommunen om tillatelse til dette.

Bruk av motorfartøy med elektrisk motor

Bruk av motorfartøy med elektrisk motor på vann mindre enn 2 kvadratkilometer er i utgangspunktet forbudt. Kommunen kan likevel åpne for slik bruk i forskrift eller ved å fatte enkelttillatelser etter søknad. Det er kun elmotorer med en inngangseffekt opptil 800 watt som kommunen kan tillate.  

Lande og starte med fly og helikopter uten søknad

Gjelder luftfartøy som fly, helikopter og liknende.

Landing og start med luftfartøy er som hovedregel forbudt i utmark og vassdrag.

Landing og start er likevel tillatt i forbindelse med

en rekke nytteformål angitt i loven, for eksempel:

  • politi-, rednings- og oppsynstjeneste
  • offentlig post- og teletjeneste
  • anlegg og drift av offentlige veier og anlegg

Kommunen kan bestemme at andre regler skal gjelde

Kommunen kan ha egne lokale forskrifter om landingsplasser for luftfartøy.

Søke om bruk av luftfartøy til andre formål

Hvis du har særlige grunner kan du søke kommunen om tillatelse til landing og start med luftfartøy til andre formål.

Du kan ikke søke om å lande på fjelltopper, utsiktspunkter, breer og liknende steder når dette bare har interesse for helikopterskiing, dagsturer og liknende aktiviteter.

Bruke el-sykkel

El-sykler regnes som motorkjøretøy etter motorferdselloven, men du kan likevel bruke el-sykkel i utmark. Vær oppmerksom på at bruk av el-sykler ikke er en allemannsrett.

Kommunen kan bestemme at andre regler skal gjelde

Kommunen kan i en lokal forskrift forby bruk av el-sykler i enkelte områder eller på nærmere angitte strekninger eller traseer.

Dette regnes som en el-sykkel

Med el-sykler menes sykler som er utstyr med elektrisk hjelpemotor med maksimal nominell effekt på 0,25 kW hvor hjelpemotorens effekt reduseres gradvis og opphører når sykkelen oppnår en hastighet på 25 km/t eller tidligere hvis syklisten slutter å trå. Sykkelen kan ved motorkraft alene ha en maksimal hastighet på 6 km/t.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid