I en del områder finnes det mye kunnskap om natur- og kulturverdiene, brukerne, reiselivsnæringen og lokalsamfunnet allerede, mens andre må innhente ny kunnskap.

Når du etter hvert skal skrive besøksstrategien, skal du gjengi en kort og konsentrert oppsummering av det mest relevante kunnskapsgrunnlaget og vise til rapporter og øvrig bakgrunnsmateriale for mer informasjon.

Vi anbefaler at ulike deler av kunnskapsgrunnlaget visualiseres, for eksempel ved kart som viser soner/arealer med sårbare natur- og kulturverdier, figurer som viser infrastruktur og visualisering av bevegelsesmønster.

Her får du en oversikt over hva slags type kunnskap du bør innhente, og hvordan denne kan oppsummeres.

Det naturbaserte reisemålet

Det bør gjøres en systematisk gjennomgang av all relevant informasjon om området som er relatert til arbeidet. Eksempler kan være grunneierforhold, de besøkende, parkeringsplasser, skilt, stier og andre ferdselsårer, toalettfasiliteter, veistandard og mer. Dette bør visualiseres på et kart, og gjerne dokumenteres med foto.

Sårbare natur- og kulturverdier

For at tilrettelegging for friluftsliv og naturbasert reiseliv skal ta hensyn til natur- og kulturmiljøet, er du avhengig av å ha kunnskap om områdets kvaliteter. Det er også nødvendig å følge med på hvordan natur- og kulturverdienes tilstand utvikler seg, slik at ikke verdiene forringes over tid.

I arbeidet med besøksforvaltning er det spesielt viktig å ha kunnskap om hvilke natur- og kulturverdier som er sårbare for ferdsel. Hvor sårbart et område er for ferdsel avhenger av hvilke arter, vegetasjonstyper, kulturminner og kulturmiljøer det er snakk om, i tillegg til hvordan, i hvilket omfang og når ferdselen foregår.

For eksempel kan en art være sårbar i hekke- og yngletiden, men ikke resten av året. Tilsvarende kan en vegetasjonstype være spesielt sårbar dersom det er mye ferdsel i fuktige perioder. En del kulturminner kan være mindre sårbare vinterstid når de er dekt med snø.

I besøksstrategien bør hovedfunnene fra kunnskapsgrunnlaget om natur- og kulturverdiene oppsummeres kort. Vis til kilder for utfyllende informasjon. Øvrig kunnskap kan legges som vedlegg.

Lokalsamfunn

Kunnskap om lokalsamfunnene er viktig for arbeidet med besøksforvaltning. Dette for å kunne ivareta deres interesser og benytte de ressursmiljøene som finnes. Med lokalsamfunnet mener vi de som bor ved og i området.

Arbeid med besøksforvaltning vil i mange sammenhenger også være positivt for utvikling av lokalsamfunnet. I arbeid med lokalsamfunnsutvikling er tilrettelegging og fysisk utforming av lokalsamfunnet sentralt, og kvalitet, nærhet og tilgjengelighet er viktig. Dette vil i stor grad være i overenstemmelse med formålet med besøksforvaltningsarbeidet.

Les mer i kunnskapsgrunnlaget til reiselivstrategien fra Innovasjon Norge.

Beskriv gjerne:

 • kvalitetene i lokalsamfunnet
 • lokal bruk av naturområdet
 • nærheten og tilgjengeligheten til det naturbaserte reisemålet
 • ressursmiljøer som har betydning for arbeidet
 • grunneierforhold
 • landbruk- og beiteinteresser i området
 • lokale lag og foreninger
 • frivillige organisasjoner

Bred verdiskaping

Bred verdiskaping og bærekraftig samfunnsutvikling er to begrep for det samme. Det handler om å se sammenhenger mellom økonomisk, sosial, kulturell og miljømessig verdiskaping. Det er viktig å se hvordan forskjellige former for verdiskaping virker inn på hverandre og bidrar til et levedyktig og attraktivt lokalsamfunn. 

Viktige premisser for bred verdiskaping:

 • En form for verdiskaping skal ikke skje på bekostning av en annen, eller bidra til å svekke den totale verdiskapingen.
 • Godt samarbeid lokalt, regionalt og nasjonalt, for å nå felles mål.

Les mer om verdiskaping i veilederen "Skape verdi med Nasjonale turiststier".

Sikkerhet

Sikkerheten på det naturbaserte reisemålet er viktig. Beskriv hvilke sikkerhetsutfordringer dere har knyttet til det naturbaserte reisemålet:

 • Hva slags hendelser kan skje?
 • Hva er omfanget av utfordringene og hvilken alvorlighetsgrad har de?
 • Hvilke tiltak er gjort?
 • Hva slags rutiner finnes for å kontrollere de ulike tilretteleggingstiltakene?

En ROS-analyse kan være til hjelp i arbeidet med sikkerhet. En beredskapsplan vil være nyttig når uhellet første er ute.

De besøkende

Det er viktig å ha kunnskap om de besøkende for å kunne gjøre de riktige strategiske grepene. Dette gjelder både for å treffe de nåværende besøkende med tilrettelegging og informasjon, og som bakgrunnskunnskap hvis du ønsker å påvirke eller endre type besøkende på reisemålet.

Følgende spørsmål kan være naturlig å stille:

 • Hvem er de og hvor kommer de fra?
 • Hvor mange er de?
 • Hvilken alderssammensetning?
 • Hvordan reiser de?
 • Er de godt nok forberedt til turen med tanke på kunnskap og ferdigheter?
 • Hvilke forventninger har de til vanskelighetsgrad, tilrettelegging av turen, guide, informasjon og mer?
 • Hvor de har funnet informasjon om reisemålet?

Det er utarbeidet en veileder for brukerundersøkelser i verneområdene som har overføringsverdi også til mye besøkte naturområder.

Kundereisen

Kundereisen brukes som begrep for hele prosessen fra

 • den besøkende sitter hjemme og får ide eller tips om å besøke det naturbaserte reisemålet
 • planlegging av reisen
 • reise til stedet
 • oppholdet på det naturbaserte reisemålet
 • reisen hjem
 • eventuell dialog med andre potensielle besøkende

Beskriv og gjerne visualiser kundereisen for det naturbaserte reisemålet for å identifisere hvor langs kundereisen vi kan påvirke den besøkende.

Sammenstilling av kunnskapen

Lag en oppsummering av kunnskapsgrunnlaget for hvert av temaene, og gå gjennom utfordringer og muligheter du ser for hvert tema som følge av kunnskapen.

Dette vil hjelpe deg å få oversikt over hvilke problemstillinger du har, og hvilke konsekvenser disse kan få. Dette skal ligge til grunn for vurderingene som tas videre. Det er viktig at sammenstillingen av kunnskap oppsummerer muligheter og utfordringer på en objektiv måte.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid