Forankre arbeidet

I arbeidet med besøksforvaltning bør det etableres et bredt og formelt samarbeid ved det naturbaserte reisemålet. Slik blir de ulike interessene ivaretatt og fanget opp, og flere får eierskap til prosessen. God forankring av arbeidet med besøksforvaltning er viktig for å sikre kontinuitet og handlingsrom. 

Arbeidet kan forankres på ulike måter, men kommunen bør alltid være involvert.

Begrepet reisemålsledelse eller destinasjonsledelse er brukt særlig innen reiselivsnæringen om dette samarbeidet.

En måte å forankre besøksforvaltningen på er i et politisk utvalg i kommunen som har ansvar for fagfeltet. Forankring i politiske vedtak gjør at arbeidet på sikt kan innarbeides i kommuneplanens areal- og samfunnsdel etter plan- og bygningsloven. Det er viktig for besøksforvaltningen at arbeidet er forankret i kommunen.

Aktørbildet i forvaltningen av norsk natur og det naturbaserte reiselivet er sammensatt. Reiselivsnæringen er ofte fragmentert med både offentlige, private og frivillige aktører, noe som kan gjøre det krevende å få god oversikt over interessentbildet.

Vi anbefaler å gjøre en enkel interessentanalyse av hvem som bør involveres i arbeidet. Kommunen bør være sentral.

Reisemålsledelse utøves best gjennom et tett forpliktende samarbeid mellom kommunen (både administrativt og politisk), private næringsaktører, frivillige organisasjoner, reisemålsselskap og eventuelt andre lokale interessenter. Hvis det naturbaserte reisemålet er del av et verneområde, må forvaltningsmyndigheten være med.

I tillegg bør du vurdere å involvere:

 • grunneierorganisasjoner og rettighetsorganisasjoner
 • grendelag
 • sentrale enkeltgrunneiere knyttet til området, adkomstsone, sti og lignende
 • frivillige organisasjoner, for eksempel innen naturvern, jakt, fiske og annet friluftsliv
 • reiselivsorganisasjoner og reiselivsaktører
 • næringsorganisasjoner, for eksempel innen kystfiske, landbruk, reindrift og andre samiske næringer
 • fjellstyrer og allmenningsstyrer
 • verneområdeforvaltning
 • villreininteressenter, for eksempel nemnder og utvalg
 • friluftsråd

Lag en prosjektplan

Når du skal starte arbeidet med besøksforvaltning og lage en besøksstrategi, er det nyttig å lage en prosjektplan. Prosjektplanen skal sikre fremdrift og ha klare mål med arbeidet. 

Dersom arbeidet med en besøksstrategi skal forankres gjennom vedtak i politisk utvalg, bør en prosjektplan utarbeides som grunnlag for saksframlegget. Hvis det kun foreligger et mandat for arbeidet med besøksstrategien, blir prosjektleders første oppgave å lage en prosjektplan.

Arbeidet med besøksstrategi må avgrenses tematisk, geografisk og tidsmessig. Sammen med målene setter avgrensningen rammene for arbeidet.

For hjelp til generelt prosjektarbeid kan man se til Naturarven som verdiskaper – tips og eksempler (M-308). Prosjektplanen må dimensjoneres etter kompleksiteten av/i området.

Dette kan være med i en prosjektplan:

 1. Målsetting og forventning til prosjektet
 2. Beskrivelse av hva en besøksstrategi er
 3. Beskrive målgruppen for besøksstrategien
 4. Beskrivelse av prosjektets organisering
 5. Beskrivelse av ulike roller i prosjektet
  • Beskrivelse av prosjektlederrollen
  • Beskrivelse av kompetansebehov i prosjektet
 6. Tidsplan og milepælsplan for delmål underveis i prosjektet
 7. Budsjett for hele prosjektperioden
 8. Kort beskrivelse av videre arbeid med besøksforvaltning

Når prosjektplanen er godkjent starter arbeidet i prosjektgruppa. Prosjektgruppa presenteres for målet med strategiarbeidet, formell status for arbeidet og framdriftsplan.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid