Forankre arbeidet

I arbeidet med besøksforvaltning bør det etableres et bredt og formelt samarbeid ved det naturbaserte reisemålet. Slik blir de ulike interessene ivaretatt og fanget opp, og flere får eierskap til prosessen. God forankring av arbeidet med besøksforvaltning er viktig for å sikre kontinuitet og handlingsrom. 

Arbeidet kan forankres på ulike måter, men kommunen bør alltid være involvert.

Begrepet reisemålsledelse eller destinasjonsledelse er brukt særlig innen reiselivsnæringen om dette samarbeidet.

En måte å forankre besøksforvaltningen på er i et politisk utvalg i kommunen som har ansvar for fagfeltet. Forankring i politiske vedtak gjør at arbeidet på sikt kan innarbeides i kommuneplanens areal- og samfunnsdel etter plan- og bygningsloven. Det er viktig for besøksforvaltningen at arbeidet er forankret i kommunen.

Aktørbildet i forvaltningen av norsk natur og det naturbaserte reiselivet er sammensatt. Reiselivsnæringen er ofte fragmentert med både offentlige, private og frivillige aktører, noe som kan gjøre det krevende å få god oversikt over interessentbildet.

Vi anbefaler å gjøre en enkel interessentanalyse av hvem som bør involveres i arbeidet. Kommunen bør være sentral.

Reisemålsledelse utøves best gjennom et tett forpliktende samarbeid mellom kommunen (både administrativt og politisk), private næringsaktører, frivillige organisasjoner, reisemålsselskap og eventuelt andre lokale interessenter. Hvis det naturbaserte reisemålet er del av et verneområde, må forvaltningsmyndigheten være med.

I tillegg bør du vurdere å involvere:

 • grunneierorganisasjoner og rettighetsorganisasjoner
 • grendelag
 • sentrale enkeltgrunneiere knyttet til området, adkomstsone, sti og lignende
 • frivillige organisasjoner, for eksempel innen naturvern, jakt, fiske og annet friluftsliv
 • reiselivsorganisasjoner og reiselivsaktører
 • næringsorganisasjoner, for eksempel innen kystfiske, landbruk, reindrift og andre samiske næringer
 • fjellstyrer og allmenningsstyrer
 • verneområdeforvaltning
 • villreininteressenter, for eksempel nemnder og utvalg
 • friluftsråd

Lag en prosjektplan

Når du skal starte arbeidet med besøksforvaltning og lage en besøksstrategi, er det nyttig å lage en prosjektplan. Prosjektplanen skal sikre fremdrift og ha klare mål med arbeidet. 

Dersom arbeidet med en besøksstrategi skal forankres gjennom vedtak i politisk utvalg, bør en prosjektplan utarbeides som grunnlag for saksframlegget. Hvis det kun foreligger et mandat for arbeidet med besøksstrategien, blir prosjektleders første oppgave å lage en prosjektplan.

Arbeidet med besøksstrategi må avgrenses tematisk, geografisk og tidsmessig. Sammen med målene setter avgrensningen rammene for arbeidet.

For hjelp til generelt prosjektarbeid kan man se til Naturarven som verdiskaper – tips og eksempler (M-308). Prosjektplanen må dimensjoneres etter kompleksiteten av/i området.

Dette kan være med i en prosjektplan:

 1. Målsetting og forventning til prosjektet
 2. Beskrivelse av hva en besøksstrategi er
 3. Beskrive målgruppen for besøksstrategien
 4. Beskrivelse av prosjektets organisering
 5. Beskrivelse av ulike roller i prosjektet
  • Beskrivelse av prosjektlederrollen
  • Beskrivelse av kompetansebehov i prosjektet
 6. Tidsplan og milepælsplan for delmål underveis i prosjektet
 7. Budsjett for hele prosjektperioden
 8. Kort beskrivelse av videre arbeid med besøksforvaltning

Når prosjektplanen er godkjent starter arbeidet i prosjektgruppa. Prosjektgruppa presenteres for målet med strategiarbeidet, formell status for arbeidet og framdriftsplan.

Mål for besøksforvaltningen og ønsket utvikling

Tenk nøye igjennom hva dere vil med arbeidet, og sett opp mål for:

 • ivaretagelse av natur- og kulturverdiene
 • opplevelsen til de besøkende
 • bolyst for de lokale
 • økonomisk verdiskaping lokalt

Hvis det skal utarbeides en besøksstrategi, vil målformuleringene i stor grad bestemme retningen og omfanget av arbeidet, og oppfølgingen i etterkant. I strategiarbeidet deles målformuleringer i effektmål og resultatmål.

 • Effektmål beskriver formål og virkningene strategien skal ha på et overordnet nivå.
 • Resultatmål beskriver hvordan strategien skal bidra til å nå effektmålene. Dette er konkrete mål for hva som skal oppnås.

Det er viktig at resultatmålene blir så presise som mulig. Konkrete mål vil lette analysearbeidet og valg av strategiske grep. Målsetningene kan justeres på et senere tidspunkt hvis kunnskapsgrunnlaget tilsier at det ikke er gjennomførbart.

Her er eksempler på resultatmål for de forskjellige delene av besøksstrategien:

Ansvarlig markedsføring

Ansvarlig markedsføring handler om å ha et bevisst forhold til hva vi markedsfører og hvordan vi gjør det. Hvilke bilder viser vi, og hvordan beskriver vi reisemålet? Gjennom ansvarlig markedsføring kan vi påvirke de besøkende til å følge våre normer og regler, og oppfordre dem til ønsket atferd og trygg og varsom ferdsel. 

Ansvarlig markedsføring er viktig, og bidrar til styring av utviklingen gjennom å stille noen sentrale spørsmål:

 • Hvem inviterer vi til vårt naturbaserte reisemål?
 • Hva ønsker vi å formidle og vise fram?
 • Hva kan besøkende bidra med til i lokalsamfunnet vårt?
 • Hva er det viktig at de besøkende vet om oss?
 • Hva har vi kapasitet til, og hvordan skal vi unngå at natur- og kulturverdier forringes? 

Med et bevisst forhold til hvem som skal besøke det naturbaserte reisemålet, kan en legge til rette for denne typen brukere. Dette kan gjøres gjennom for eksempel informasjon, utvikling av tilbud og fysisk tilrettelegging.

Markedsføring i tråd med mål og strategier

Skal en lykkes med god håndteringsevne, må markedsføringen være i tråd med mål og strategier satt for det naturbaserte reisemålet. Dette gjelder både kapasitet lokalt, informasjonsbehov både knyttet til utstyr, sikkerhet og generell kompetanse, forventningsavklaring hos de besøkende, ønsket adferd på stedet.

Som bakgrunn for ansvarlig markedsføring er det viktig med kunnskap om mulige konsekvenser en økt vekst vil kunne påføre det naturbaserte reisemålet; lokal beredskap, lokalbefolkning og natur- og kulturverdier. Adferd handler både om gjestenes erfaring før de kommer til reisemålet, hvordan de beveger seg og oppfører seg på reisemålet og hvilke tilbud, informasjon og tilrettelegging som finnes på reisemålet. Ansvarlig markedsføring er derfor sterkt knyttet til hvordan vi legger til rette for hele kundereisen. 

Gi god informasjon

Det er viktig å benytte reiselivet og friluftslivets kanaler til å gi de besøkende riktig og god informasjon om hvordan man skal ferdes i naturen, ved å koordinere fagkunnskap med de ulike forvaltningsmyndighetene og gi det en tilgjengelig språkdrakt. Her kan både nettsider, turplanleggere som ut.no, sosiale medier mm være viktig.  

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid