Mål for besøksforvaltningen og ønsket utvikling

Tenk nøye igjennom hva dere vil med arbeidet, og sett opp mål for:

 • ivaretagelse av natur- og kulturverdiene
 • opplevelsen til de besøkende
 • bolyst for de lokale
 • økonomisk verdiskaping lokalt

Hvis det skal utarbeides en besøksstrategi, vil målformuleringene i stor grad bestemme retningen og omfanget av arbeidet, og oppfølgingen i etterkant. I strategiarbeidet deles målformuleringer i effektmål og resultatmål.

 • Effektmål beskriver formål og virkningene strategien skal ha på et overordnet nivå.
 • Resultatmål beskriver hvordan strategien skal bidra til å nå effektmålene. Dette er konkrete mål for hva som skal oppnås.

Det er viktig at resultatmålene blir så presise som mulig. Konkrete mål vil lette analysearbeidet og valg av strategiske grep. Målsetningene kan justeres på et senere tidspunkt hvis kunnskapsgrunnlaget tilsier at det ikke er gjennomførbart.

Her er eksempler på resultatmål for de forskjellige delene av besøksstrategien:

Ansvarlig markedsføring

Ansvarlig markedsføring handler om å ha et bevisst forhold til hva vi markedsfører og hvordan vi gjør det. Hvilke bilder viser vi, og hvordan beskriver vi reisemålet? Gjennom ansvarlig markedsføring kan vi påvirke de besøkende til å følge våre normer og regler, og oppfordre dem til ønsket atferd og trygg og varsom ferdsel. 

Ansvarlig markedsføring er viktig, og bidrar til styring av utviklingen gjennom å stille noen sentrale spørsmål:

 • Hvem inviterer vi til vårt naturbaserte reisemål?
 • Hva ønsker vi å formidle og vise fram?
 • Hva kan besøkende bidra med til i lokalsamfunnet vårt?
 • Hva er det viktig at de besøkende vet om oss?
 • Hva har vi kapasitet til, og hvordan skal vi unngå at natur- og kulturverdier forringes? 

Med et bevisst forhold til hvem som skal besøke det naturbaserte reisemålet, kan en legge til rette for denne typen brukere. Dette kan gjøres gjennom for eksempel informasjon, utvikling av tilbud og fysisk tilrettelegging.

Markedsføring i tråd med mål og strategier

Skal en lykkes med god håndteringsevne, må markedsføringen være i tråd med mål og strategier satt for det naturbaserte reisemålet. Dette gjelder både kapasitet lokalt, informasjonsbehov både knyttet til utstyr, sikkerhet og generell kompetanse, forventningsavklaring hos de besøkende, ønsket adferd på stedet.

Som bakgrunn for ansvarlig markedsføring er det viktig med kunnskap om mulige konsekvenser en økt vekst vil kunne påføre det naturbaserte reisemålet; lokal beredskap, lokalbefolkning og natur- og kulturverdier. Adferd handler både om gjestenes erfaring før de kommer til reisemålet, hvordan de beveger seg og oppfører seg på reisemålet og hvilke tilbud, informasjon og tilrettelegging som finnes på reisemålet. Ansvarlig markedsføring er derfor sterkt knyttet til hvordan vi legger til rette for hele kundereisen. 

Gi god informasjon

Det er viktig å benytte reiselivet og friluftslivets kanaler til å gi de besøkende riktig og god informasjon om hvordan man skal ferdes i naturen, ved å koordinere fagkunnskap med de ulike forvaltningsmyndighetene og gi det en tilgjengelig språkdrakt. Her kan både nettsider, turplanleggere som ut.no, sosiale medier mm være viktig.  

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid