Sett deg inn i utlysningen

For å kunne søke om å autorisere virksomheten din som et besøkssenter, må virksomheten fylle kravene i utlysningen.

Vær oppmerksom på at det kan være ulike søknadsfrister på ulike utlysninger.

Disse finner du i Elektronisk søknadssenter:

Hva skal et besøkssenter tilby?

Autoriserte besøkssentre skal gi alle som ønsker det, uavhengig av bakgrunn og funksjonsevne, informasjon om naturen og kulturarven. Sentrene skal:

 • gi informasjon om naturen og kulturarven
 • presentere nasjonale og internasjonale verdier ved et område eller tema
 • gi forståelse for vern
 • inspirere til å ville lære om, besøke og oppleve natur og kulturmiljø
 • inspirere besøkende til bærekraftig friluftsliv
 • gi opplevelser som fører til økt verdsetting av natur og kulturmiljø
 • øke besøkendes kunnskap om natur, naturmangfold, klima og klimaendringer
 • øke besøkendes kunnskap om kulturmiljø og om hvordan menneskene har brukt og påvirket naturen
 • veilede besøkende om hva de kan se, oppleve og gjøre i og rundt besøkssentret
 • stimulere de besøkendes interesse for natur, naturvern, naturstudier, kulturmiljø, kulturmiljøforvaltning og kulturmiljøstudier
 • bidra med opplegg som kan brukes i undervisning

Besøkssentrene skal også være godt forankret i sine lokalsamfunn og bidra til lokal, bærekraftig verdiskaping gjennom måten de drives på.

Et autorisert besøkssenter skal:

 • være et naturlig treffsted for lokalbefolkningen
 • være en arena for møter om aktuelle temaer i lokalsamfunnet
 • samarbeide med lokale aktører for å utvikle bærekraftige aktiviteter
 • bidra til bærekraftig reiseliv i sin region

Alle autoriserte sentre skal innen søknadsfristen for grunntilskuddet (driftsmidlene) 15. januar rapportere i rapportskjemaet i elektronisk søknadssenter og legge ved foreløpig årsrapport med foreløpig regnskap for forutgående år.

Ved endelig rapportfrist i slutten av juni skal sentrene rapportere i rapportskjemaet samt legge ved endelig årsrapport med revidert regnskap.

Finansiering

Autoriserte besøkssentre mottar årlig et grunntilskudd, og har i tillegg mulighet til å søke tilskudd til utvikling. Besøkssentrene må hvert år sende søknad om støtte og rapport om bruk av tilskuddene via Elektronisk søknadssenter.

Søknadsfrist for samtlige tilskuddsmidler er 15. januar hvert år. Ordningen omfatter to kategorier tilskudd: Grunntilskudd og tilskudd til utvikling.

Grunntilskuddet er det årlige driftstilskuddet som fastsettes i statsbudsjettet, og kan brukes til lønn til daglig leder, drift av utstillinger, husleie for bygg, lønn til kulturmiljø- eller naturveileder og annen aktivitet definert gjennom autorisasjonen.

Dette tillskuddet ligger nå på

 • rundt 1 mill. kr. per besøkssenter nasjonalpark, våtmark og rovdyr
 • rundt 2 mill. kr. per verdensarvsenter
 • rundt 9 mill. kr. for Norsk villreinsenter/besøkssenter villrein

For besøkssenter verdensarv forutsettes minimum 40 prosent medfinansiering fra andre aktører til driften. Medfinansieringen kan skaffes via lokale og regionale aktører, samt gjennom inntjening på annen måte.

Tilskudd til utvikling kan brukes til utstillinger, formidlingsoppgaver, kompetanseutvikling og utvikling av et utvidet publikumstilbud.

Tilgjengelige utviklingsmidler varierer mellom 0 kr per senter (f.eks. Norsk Villreinsenter/besøkssenter villrein), til rundt én million kr. per senter (f.eks. besøkssenter rovdyr).

Størrelsen på tilskuddsmidlene avgjøres i forbindelse med de årlige budsjettprosessene.

I samsvar med bevilgningsreglementets § 10 2. ledd, kan departementet, direktoratene eller Riksrevisjonen iverksette kontroll med at grunntilskudd og prosjektmidler er benyttet til formålet. 

Åtte autoriserte besøkssentre mottar tilskudd til naturveiledning. Naturveiledermidlene er et lønnstilskudd som dekker naturveilederstillinger ved Besøkssenter nasjonalparkene i Nordland, Besøkssenter Hardangervidda og Færder nasjonalpark, Besøkssenter våtmark ilene og Nordre Øyeren, Besøkssenter rovdyr Flå og Namsskogan, samt Norsk Villreinsenter/Besøkssenter villrein. Nye besøkssentre får ikke eget tilskudd til dette.

Oppfølging og kvalitetssikring

Daglig leder skal følge opp og utvikle besøkssenteret i tråd med de nasjonale retningslinjene. Besøkssenteret bør organisere seg slik at det til enhver tid har kompetansen som kreves og samhandler med det nasjonale kompetansenettverket for autoriserte besøkssentre. Senteret skal dessuten samarbeide med aktører med kompetanse på senterets faglige tema og fysiske utforming.

Når det gjelder universell utforming, skal senteret innhente råd fra rådet for personer med funksjonsnedsettelse og eldrerådet. Besøkssenteret bør ta kontakt med kommunen for å få informasjon om hvem som skal kontaktes i rådene.

Miljødirektoratet gjør årlige vurderinger av kvaliteten på besøkssentrene basert på innleverte rapporter. Det kan også bli gjennomført evalueringer i løpet av autorisasjonsperioden.

Hvert senter skal gi besøkende mulighet til å gi tilbakemelding på kvaliteten og tilgjengeligheten av sentertilbudet og senterets nettsider.

Representanter fra alle de autoriserte besøkssentrene skal delta på den årlige samlingen for autoriserte besøkssentre. For verdensarvsteder kan det være aktuelt å delta på tilsvarende samlinger innenfor museumsnettverket.  

 

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid