Det kan gjøres av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra det tidspunkt underretning om avgjørelsen er kommet fram til vedkommende part.

Eventuell klage skal angi det vedtak som det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes.

En klage skal stiles til Miljødirektoratet, men sendes til den aktuelle statsforvalteren.

Regelen finner du i forvaltningsloven kapittel VI.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid