Kommunen si myndigheit

Kommunen skal utføre dei lovpålagte oppgåvene sine i samsvar med friluftslova og fremje interessene til allmenta. Innhaldet i dette ansvaret følgjer av friluftslova § 22 om friluftslivsorganenes arbeidsoppgaver. Departementet kan gje forskrift som konkretiserar kommunen sine oppgåver, sjå friluftslova § 23.

Kommunen skal arbeide for å fremje friluftslivsføremål og kan som ledd i dette opptre, klage og reise søksmål for å ta vare på allmenta sine interesser.

Rettleiing til saksgangen

Verkemidla

 • Opptre, klage og reise søksmål kor dette er naudsynt for å sikre allemannsretten lokalt og regionalt.

 • Vedta forskrift om ferdsel i utmark (friluftslova § 2 andre ledd), ferdsel på vei eller sti i innmark (friluftslova § 3 a andre ledd), adferdsreglar (frilulftslova § 15) og sperring av særleg utsette områda (§16).

 • Fatte vedtak om avgift for adgang til friluftsområder (friluftslova § 14), tiltak og inngrepsløyve for å lette ferdsel i utmark (friluftslova § 35) og stansing, fjerning av ulovelig byggverk, tvangsmulkt (friluftslova § 40).

 • Rapportere til politiet og påtalemyndigheitene om ulovlege brot på friluftslova.

 • På førespurnad, gi fråsegner etter friluftslova § 20 om utsegn i tvilsspørsmål.

 • Forhandle fram gode løysingar lokalt ved til dømes å sikre eit tilstrekkeleg maskinpreparert løypenett.

Kartlegging av ferdselshinder

 • Ta initiativ til kartlegging av ferdselshinder.

 • Fjerne ulovlege stengsel.

 • Jobbe målretta for å fremje friluftslivet jamfør friluftslova § 1 om lovens formål og § 22 om friluftslivsorganenes arbeidsoppgaver.

 • Ha god dialog med frivillige friluftslivsorganisasjonar.

Leggje til rette for friluftsliv

 • Vurdere behovet for å stimulere til friluftsliv, leggje til rette friluftslivsområde og eventuelt søkjer om midlar til friluftsliv gjennom vårt søknadssenter:

 • Post 74 gjeld stimulering og post 31 gjeld tilrettelegging.

 • Motivere til lågterskelaktivitetar og bynært friluftsliv.

 • Målretta aktivitet mot fleirkulturelle grupper.

Kartleggje og verdsetje friluftslivsområde

 • Integrere friluftslivsarbeidet i kommunen sine planar etter plan- og bygningslova.

 • Sikre grøne lunger i tettstader og byar for lågterskelaktiviteter og urbant friluftsliv.

Rettleie og informere

Ta i bruk tilgjengeleg informasjon, følg med på desse nettsidene.

Kvifor?

Lovgrunnlaget og andre retningsliner

Kommunen si plikt til å opptre, klage og i tilfelle reise søksmål følgjer av friluftslova § 22 om friluftslivsorganenes arbeidsoppgaver. Departementet kan gje forskrift som konkretiserar kommunen sine oppgåver, sjå friluftslova § 23.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid