Statens interesser som grunneier eller rettighetshaver i plansaker

Fylkeskommunen skal ivareta statens interesser som grunneier eller rettighetshaver i plansaker.

Hvis et planforslag omfatter eller har betydning for et statlig sikret friluftslivsområde, bør fylkeskommunen så tidlig som mulig i planprosessen gjøre forslagsstiller og kommunen oppmerksomme på dette.

Fylkeskommunen må også vurdere om det er grunn til å komme med merknader.

Fylkeskommunen må klargjøre sin rolle overfor partene i slike tilfeller. Det må gå klart fram om fylkeskommunen opptrer som grunneier/rettighetshaver eller som myndighetsorgan etter plan- og bygningsloven eller annet lovverk, for eksempel kulturminneloven.

I plansaker har fylkeskommunene generelt som oppgave å formidle nasjonale og regionale mål og retningslinjer gjennom faglige råd og merknader – og eventuelt innsigelse hvis det er nødvendig. Dette gjelder også på friluftslivsfeltet.

At et område er et statlig sikret friluftslivsområde er ikke innsigelsesgrunn i seg selv. Hvis et planforslag er i strid med sikringsformålet, må en eventuell innsigelse begrunnes ut fra årsakene til at området er blitt sikret, funksjonene det har, og verdiene det representerer i seg selv og eventuelt i en større sammenheng. Dette er en viktig presisering i slike saker.

Statens interesser som grunneier eller rettighetshaver i nabosaker

Der staten ved Miljødirektoratet er hjemmelshaver mottar direktoratet nabovarsler når noen søker om tiltak etter plan- og bygningsloven på en naboeiendom.

Miljødirektoratet videresender som regel varslene til fylkeskommunen som skal ivareta statens interesser knyttet til friluftslivsområdet og allmennhetens bruk av området.

Fylkeskommunen svarer på nabovarslet innen fristen direkte til tiltakshaver hvis det er grunn til å komme med merknader. Kopi sendes til Miljødirektoratet.

Siden fylkeskommunen også har myndighet etter annet lovverk, for eksempel plan- og bygningsloven og kulturminneloven, må den ved merknader som nabo presisere at den uttaler seg på vegne av staten som hjemmelshaver.

Der staten er rettighetshaver og kommunen eller friluftsrådet er hjemmelshaver, mottar vanligvis bare hjemmelshaver nabovarsel og må vurdere behovet for merknader ut fra friluftslivsinteressene.

Vær særlig oppmerksom på å

  • ta hensyn til eventuelle rettigheter det offentlige har som eier eller rettighetshaver over naboeiendom, for eksempel atkomstrett
  • vurdere om det varslede tiltaket kan forstyrre eller hindre allmennhetens bruk av området eller forringe friluftslivsverdiene

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid