Bekoste normale driftsutgifter som påløper for området

Kommune eller friluftsråd er ansvarlig for normale driftsutgifter som påløper for de statlig sikrede friluftslivsområdene. Eksempler på slike utgifter er kommunale avgifter, strøm, eiendomsskatt, utgifter som følge av deltakelse i veglag og liknende.

Hvis slike utgifter blir fakturert Miljødirektoratet, så blir fakturaen videresendt til kommunen eller friluftsrådet som rette vedkommende. Dette kan føre til unødvendig tidsbruk, og ha som konsekvens at forfallsdato for faktura oversittes. Derfor er det viktig at kommunene innarbeider interne rutiner, slik at fakturaer for slike utgifter ikke sendes til Miljødirektoratet.

Ansvar for å kreve inn inntekter

Kommunen eller det interkommunale friluftsrådet har, som en del av drifts- og tilsynsansvaret, ansvar for å kreve inn eventuelle inntekter i områdene.

Den som har daglig forvaltningsmyndighet for området kan sette inntektene på en egen konto og disponere dem til drift og skjøtsel av det aktuelle området eller andre statlig sikrede friluftslivsområder i kommunen.

Fylkeskommunen kan be forvalter av området om innsyn i kontoutskrifter og bilag knyttet til kontoen, samt tilbakemelding på hvordan kontoen disponeres.

Kreve inn og disponere inntekter

Det står i friluftsloven at alle har rett til fri ferdsel i utmark. Det innebærer at det ikke skal være fysiske eller økonomiske hindre for allemannsretten. Dette omtales gjerne som gratisprinsippet.

Utgangspunktet er derfor at det ikke skal innføres noen form for brukerbetaling eller avgift for allmennhetens bruk av et statlig sikret friluftslivsområde. Avgift kan ikke tas for å dekke utgifter til vanlig tilrettelegging som renovasjon, fortøyningsplasser, bål-/grillplasser med videre.

I enkelte tilfeller kan det likevel være betalingsordninger og avgifter som er innenfor ordningen og som er tillatt å ta innenfor et statlig sikret friluftslivsområde.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid