Erstatningsansvar for personskader

Det offentlige har normalt ikke ansvar for personskade som oppstår i statlig sikrede friluftslivsområder, og som skyldes naturgitte forhold.

Den enkelte bruker har ansvar for å begrense aktivitetsnivået etter ferdigheter og naturforhold. Erstatningsansvar kan bare tenkes i ekstraordinære situasjoner hvor graden av avvik er stor fra det brukerne av området kan forvente.

Ansvar kan oppstå i friluftslivsområder med for eksempel stupetårn, fuglekikketårn eller andre tekniske innretninger, hvis skaden skyldes mangelfullt vedlikehold eller feilaktig konstruksjon eller plassering.

Ansvar vil i så fall være resultat av grov uaktsomhet hos den som er ansvarlig for innretningen.

Forebygg personskade og erstatningsansvar

Innretninger som skal settes opp må være i holdbart materiale, og kontroll og tilsyn bør utføres regelmessig. Kommunen eller interkommunalt friluftsråd har ansvaret for teknisk innretninger de setter opp og bør fjerne eller oppgradere disse ved forfall.

Gode rutiner for å forebygge skade:

  • få teknisk godkjenning hos ansvarlig kommunal etat før tiltak som medfører skaderisiko tas i bruk
  • gjennomfør regelmessige HMS-vurderinger/internkontroll av tiltak etter at de er tatt i bruk

Det er ikke nødvendig eller ønskelig med skilting av typen "fare" eller "advarsel" på alle steder hvor skade kan tenkes å oppstå. Unntaksvis kan det være nødvendig der det er spesielt tilrettelagt for ferdsel i vanskelig terreng, eller der spesielle værsituasjoner kan utgjøre et faremoment.

Denne type skilting vil heller ikke hindre ansvar i de tilfeller det kan påvises grov uaktsomhet hos den som er ansvarlig for innretningen.

I områder som er tilrettelagt for barn med lekeapparater eller liknende bør man vise spesiell aktsomhet. Følg de offentlige retningslinjene som er utarbeidet for slik tilrettelegging.

Forsikringsavtaler mot personskadeansvar

Det er mulig å inngå forsikringsavtaler om dekning av eventuelt skadeansvar som følge av tilretteleggingstiltak. Miljødirektoratet anbefaler imidlertid ikke at det opprettes slike forsikringsavtaler for statlig sikrede friluftslivsområder. Dette fordi slike avtaler kan oppfattes som en innrømmelse av ansvar – og dermed være med på å flytte grensene for når erstatningsansvar kan oppstå.

Erstatning for skade på tekniske innretninger

Naturskade eller skadeverk kan gi skade på tekniske innretninger som toaletter, brygger eller liknende. Naturskade kan oppstå ved skred, storm, flom, stormflo med mer. Slike ødeleggelser kan påføre det offentlige økonomiske tap, og det er flere måter å begrense slike tap på.

Alminnelige forsikringer

Staten er selvassurandør for skader som påføres statlig eiendom. I praksis betyr det at skader må dekkes med ordinære budsjettmidler og at en må gjøre en budsjettvurdering ved hvert enkelt skadetilfelle. At staten er selvassurandør er altså ingen garanti for at skadde innretninger blir reparert eller erstattet.

En kan forsikre innretninger på statlig sikrede friluftslivsområder mot skade gjennom private forsikringsordninger. Forsikringspremien må da dekkes av den vedlikeholdsansvarlige for den tekniske innretningen eller bygningen som forsikres.

Erstatning for skadeverk

Skade som oppstår ved en forsettlig eller uaktsom handling, kan kreves erstattet av gjerningspersonen. Hvis gjerningspersonen ikke vil erstatte den påførte skaden frivillig, må en vurdere å få inndrevet et erstatningskrav gjennom ordinært sivilt søksmål for domstolene.

For straffbare forhold kan det tilkjennes erstatning i en eventuell straffesak. Et slikt erstatningskrav må fremmes gjennom påtalemyndighetene (politiet) i god tid før straffesaken skal opp til avgjørelse, og det gjøres normalt i forbindelse med at det straffbare forholdet anmeldes til politiet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid