Eksisterende bygninger og anlegg

Når et område blir statlig sikret skal eksisterende bygninger og anlegg i utgangspunktet fjernes eller tas i bruk til servicefunksjoner som for eksempel toalett, bygg for le og ly, kystledhytte eller brygge for ilandstigning.

Kommunen eller friluftsrådet har drifts- og tilsynsansvar for bygninger og anlegg på statlig sikrede friluftslivsområder. De påtar seg dette ansvaret i forbindelse med sikringen av området. Videre har kommunen eller friluftsrådet ansvar for at bruken fortsatt er i tråd med sikringsformålet dersom de inngår driftsavtaler med lag, foreninger eller liknende. Fylkeskommunen har først og fremst en veiledningsrolle når det gjelder den lokale forvaltningen av bygninger og anlegg i statlig sikrede friluftslivsområder. I tillegg er fylkeskommunen regional kulturminnemyndighet.

 

Bygninger og anlegg med kulturhistorisk betydning

Bygninger og anlegg med kulturhistorisk betydning bør integreres som en del av friluftslivsområdets totale opplevelsesgrunnlag i samarbeid med kulturminnemyndighetene.

Husk å innhente nødvendige tillatelser ved tiltak som kan berøre bevaringsverdige bygg, anlegg eller områder og fredede kulturminner.

Se også avsnitt om sambruk i veilederen Regulere ferdsel og aktiviteter i friluftslivsområder.

Nye bygninger og anlegg

Nye bygninger og anlegg i sikrede områder skal alltid ha en funksjon som tjener allmennhetens bruk og utøvelse av friluftsliv på området.

Både nær- og fjernvirkning av bygninger må vurderes når lokaliseringen skal bestemmes. Det innebærer at man bør plassere dem utenfor de arealene som er mest attraktive for opphold og aktivitet. For eksempel bør ikke et toalettanlegg ligge helt nede ved strandkanten, men plasseres mer tilbaketrukket. 

Bygninger og anlegg for private skal ikke plasseres i statlig sikrede friluftslivsområder.

Etablering av nye båthavner og brygger

Etablering av nye båthavner i statlig sikrede friluftslivsområder regnes som varig omdisponering som krever samtykke fra Miljødirektoratet og andre nødvendige tillatelser etter relevant lovverk.

Det offentlige har i noen områder akseptert fortsatt bruk til havn, i henhold til inngåtte avtaler, i enkelte tilfeller der havnen allerede var etablert da området ble sikret.

Miljødirektoratet har unntaksvis akseptert etablering av fellesbrygge for å rydde opp i eksisterende private båtrettigheter som hefter på friluftslivsområdet.

Fellesbrygger i statlig sikrede friluftslivsområder er i de fleste tilfeller i konflikt med formålet med sikringen på grunn av eksklusiv bruk og uønsket motorisert ferdsel. Vurder derfor denne løsningen bare hvis det mangler alternative lokaliseringsmuligheter for slik fellesbrygge.

For å ivareta allmennhetens interesser og hindre uønsket utvidelse eller endring av anlegget må kommunen eller friluftsrådet inngå skriftlig avtale med eierne av bryggeanlegget hvis denne type private fellesbrygger tillates.

Å leie ut bygg

Bygg leies i noen tilfeller ut som

  • lokaler til ideelle lag og organisasjoner
  • husrom til ferie- og fritidsbruk (hytter egnet for overnatting)

Vanligvis er det drifts- og tilsynsansvarlig som er part i leieavtalene, også der staten er eier.

Forholdet til husleieloven

Ved utleie av lokaler til lag og organisasjoner kan husleieloven fravikes med noen unntak.

Ved utleie av husrom til ferie- og fritidsbruk gjelder husleieloven.

Brannforebyggende plikter

Drifts- og tilsynsansvarlig for området har brannforebyggende plikter knyttet til det å eie bygget, enten det er staten eller kommunen som eier bygget.

Bruker/leietaker har brannforebyggende plikter knyttet til bruken av bygget.

Bruker/leietaker kan være

  • kommune eller friluftsråd som drifts- og tilsynsansvarlig for området
  • ideelle lag og organisasjoner som har inngått leieavtale med kommunen eller friluftsrådet

Brannforebyggende plikter er regulert i forskrift om brannforebygging.

Festede tomter

Bygninger som står på festede tomter, der festekontraktene ble inngått med grunneier før området ble sikret, burde ideelt sett fjernes, men dette kan være tids- og kostnadskrevende.

Rettighetene til den som fester tomt er regulert i tomtefesteloven.

Kommuner som ønsker å fjerne slike bygninger kan kontakte Miljødirektoratet for å undersøke muligheten for statlig økonomisk medvirkning og eventuelt juridisk bistand.

Tomtefestere som ønsker innløsning av festetomt eller forlengelse av festekontrakt i statlig sikrede friluftslivsområder som eies av staten skal kontakte Miljødirektoratet som bortfester for videre vurdering og informasjon om saksgang.

Drift av campingplasser

Campingplassdrift i statlig sikrede friluftslivsområder regnes som eksklusiv bruk, og nyetablering av campingplasser er ikke tillatt da det ikke forenelig med formålet med sikringen.

Der campingplass var etablert før området ble sikret som friluftslivsområde, har det offentlige i enkelte tilfeller akseptert at deler av området fortsatt brukes til campingplass i henhold til inngåtte avtaler.

Kommunen/friluftsrådet må som drifts- og tilsynsansvarlig for området sørge for å regulere driften av campingplassen gjennom leieavtale med driver. Kommunen bør være part i avtalen.

Leieavtalen

  • skal sikre at driften er til minst mulig ulempe for allmennheten
  • bør ha begrenset varighet
  • bør ha mulighet for oppsigelse
  • skal godkjennes av Miljødirektoratet (av fylkeskommunen hvis avtalen har varighet under 10 år).

Utleie skal skje mot betaling.

Campingplass skal driftes i henhold til plan- og bygningsloven.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid