Fjerne unødvendige restriksjoner for ferdsel og opphold

Unødvendige restriksjoner skal ikke vedtas i statlig sikrede friluftslivsområder. Gjennomgå jevnlig vedtatte atferdsregler som legger restriksjoner på allmennhetens bruk av områdene og vurder om de fortsatt er nødvendige.

Formelle atferdsregler

Atferdsregler for friluftslivsområder skal særlig ta sikte på å opprettholde ro og orden, verne dyre- og plantelivet og fremme helsetiltak og sanitære forhold.

Kommunen vedtar atferdsreglene med samtykke fra grunneier.

Det er friluftsloven som gir adgang til å fastsette atferdsregler for friluftslivsområder. Reglene skal vedtas som forskrift etter forvaltningslovens bestemmelser, der det er spesielle krav til kunngjøring og så videre.

Atferdsregler bør utformes på en positiv måte som får brukerne av området til å føle seg velkomne. Brukerne bør møte begrunnede påminnelser om hvordan området skal brukes til det beste for alle, og ikke en rekke forbud. Atferdsreglene skal likevel utformes tydelig, slik at det er klart for enhver hva som er tillatt og ikke.

Atferdsregler kan forenkle oppsynsfunksjonen på statlig sikrede friluftslivsområder da det er enklere for oppsynet å rette opp ulovligheter i områdene når regelbrudd kan dokumenteres.

Uformelle ordensregler

Dersom den formelle framgangsmåten for å vedta atferdsregler blir tungvint, eller det blir vanskelig å håndheve brudd på atferdsregler, er mer uformelle ordensregler et alternativ.

Uformelle ordensregler gjøres tilgjengelig på skilt i området som gir informasjon om allemannsretten og hvilke rettigheter og plikter som gjelder. Reglene kan ikke gå lenger i begrensninger enn det som følger av allemannsretten, men kan like fullt være effektive for regulering av ferdsel og opphold i områdene.

Bookingløsninger

Med bookingløsninger mener vi løsninger med forhåndsavtale om rett til å disponere et bygg eller tilretteleggingstiltak i friluftslivsområdet i korte perioder. Ordinære langtidsleiekontrakter for bygg reguleres i veilederen om å forvalte bygg og anlegg i statlig sikrede områder:

Bookingløsninger er i utgangspunktet ikke ønskelig i statlig sikrede friluftslivsområder, da slike løsninger lett kan komme i konflikt med det overordnede prinsippet om at områdene skal være åpne, gratis å bruke og tilgjengelig for alle.

Som ellers i friluftslivsområder skal "første mann til mølla"-prinsippet normalt gjelde. I områder med svært mye besøk, eller hvor det er et særskilt behov for forutsigbarhet for brukere, kan det i unntakstilfeller gis samtykke til midlertidige bookingløsninger som regulerende tiltak. 

Det kan ikke gis samtykke til booking av arealer for telting, oppsett av hengekøyer og båtplasser.

Bookingløsninger som regulerende tiltak

Eventuelle bookingløsninger skal som hovedregel være vederlagsfrie. Unntak vil gjelde for booking av overnatting i kystledhytter og liknende. En god tommelfingerregel er at bygg og tilretteleggingstiltak som krever nøkkel for bruk, vil være unntatt fra hovedregelen om vederlagsfrihet.

Bookingløsninger skal begrenses til det konkrete bygget eller tilretteleggingstiltaket, og skal ikke omfatte omkringliggende areal.

Du bør ta stilling til innføring av bookingløsninger i statlig sikrede friluftslivsområder i forvaltningsplanen for området. Innføring av bookingløsninger som ikke er avklart gjennom forvaltningsplan, skal behandles som en midlertidig omdisponering, og kan ikke innføres uten samtykke fra fylkeskommunen. Fylkeskommunen skal ha en restriktiv holdning til innføring av bookingløsninger, og bør i sin vurdering også ta hensyn til utfordringer med drift av slike ordninger.

Fylkeskommunen bør vurdere å sette vilkår, hvis det gis tillatelse til midlertidige bookingløsninger. Vilkår kan for eksempel handle om allmennhetens rettigheter på omdisponert areal, og krav til evaluering av bookingløsningen etter en viss tid.

Det er drifts- og tilsynsansvarlig (kommune eller interkommunalt friluftsråd) som kan søke fylkeskommunen om innføring av bookingløsninger. Hvis bookingløsningen skal administreres av andre enn drifts- og tilsynsansvarlig, skal det alltid inngås en skriftlig avtale mellom drifts- og tilsynsansvarlig og den som skal administrere bookingløsningen. Les mer om slike avtaler og saksbehandling i veilederen om omdisponering i statlig sikrede friluftslivområder:

Regulere aktiviteter i området

Klikk på en aktivitet for å lese mer.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid