En plan for friluftslivets ferdselsårer skal identifisere, ivareta og utvikle friluftslivets ferdselsårer for å sikre et attraktivt tilbud til befolkningen med tanke på folkehelse, livskvalitet, bolyst og reiseliv.

En plan for ferdselsårene i kommunen er et viktig kunnskapsgrunnlag for å ivareta friluftsliv i annen arealplanlegging, og er et godt hjelpemiddel for hvordan ferdselsårene kan utvikles på en miljømessig forsvarlig måte. Kommunen avgjør selv hvor plan for friluftslivets ferdselsårer hører hjemme i kommunens plansystem.

Planen skal gi en oversikt over:

  • nå-situasjonen
  • kommunens mål for friluftslivets ferdselsårer
  • beskrive tiltak for å ivareta og utvikle ferdselsårene 

Kartlegging av nåsituasjonen danner grunnlaget for arbeidet med analysene, og alle turruter og ferdselsårer som har betydning for friluftslivet bør registreres. Kommunen må så vurdere hvilke tiltak som må iverksettes for å tette gapene mellom mål og nåsituasjonen. Aktuelle tiltak kan være nye traséer, fysiske tiltak i traséene, skilting og merking, informasjon og markedsføring. Ved utforming av planen må den avstemmes mot andre interesser som miljøverdier, trafikksikkerhet, landbruk og reindrift mv.

Se også:

Digitale verktøy til hjelp i planarbeidet

Bruk av geografiske informasjonssystemer (GIS) er til god hjelp for å holde oversikt over informasjon som er samlet inn og hvilke tiltak som foreslås i planen.

Bruk av GIS krever tilgang til et GIS-verktøy. Miljødirektoratet har tilrettelagt en QGIS-løsning for friluftslivets ferdselsårer, og første versjon av dette prosjektet ble lansert i 2019. Vi har nå videreutviklet og forenklet denne, og ny versjon er nå tilgjengelig som versjon 2. Versjon 2 ble oppdatert desember 2021 med nye maler.

Dersom du skal starte opp med arbeidet for første gang, anbefaler vi at du velger versjon 2. Dersom du allerede har startet opp med registrering og kartlegging i opprinnelig versjon vil vi anbefale at du fortsatt benytter opprinnelig versjon av Qgis-løsningen.

For å ta prosjektet i bruk, må du først installere QGIS. Programvaren er gratis og kan lastes ned fra nett. Bruk versjon long term release. 

Slik henter du QGIS-prosjekt: Versjon 2

 

Lagre og pakk ut på egen PC. Når QGIS er installert, dobbeltklikker du på prosjektfila FF-DIG.qgz, og du er i gang.

Det er laget veiledningsvideoer for bruk av Qgis-prosjektet. Filmene ble utviklet til den opprinnelige versjonen, og det betyr at skjermbildene som blir vist i enkelte av filmene avviker med versjon 2. Funksjonaliteten er imidlertid den samme.

I dette dokumentet finner du lenker til videoene, og en oversikt hva som er endret fra versjonen du ser i videoene.

Slik henter du QGIS-prosjekt: Versjon 1

 

Lagre og pakk ut på egen PC. Når QGIS er installert, dobbeltklikker du på prosjektfila ff_mal.qgz, og du er i gang.

Veiledningsvideor for bruk av QGIS-prosjektet

Lenker til videoer på Youtube:

Registrere egenskaper

Til hver trasé og hvert målpunkt som tegnes i plankartet skal det knyttes egenskaper, for eksempel navn, type ferdselsåre og beskrivelse av ferdselsåre. Egenskapene legges inn i en tabell enten i Qgis, eller i en tabell (Excel eller annen programvare) som gir mulighet for å sortere informasjon.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid