Politisk forankring

Administrasjonen har ansvar for å kartlegge og verdsette friluftslivsområder i kommunen.

Et forslag til prosess bør legges frem for politisk ledelse ved starten av kartleggingsarbeidet. Det gjøres enten i kommunestyret eller bystyret, alternativt for planutvalget eller formannskapet.

Forankre prosessen hos eksterne interessenter

Et temakart for friluftsliv er et kunnskapsgrunnlag for å vurdere friluftsinteresser opp mot andre interesser i kommunen. 

Kommunen bør informere andre interessenter godt om prosessen og begrunne hvorfor den gjennomføres. Det gjøres for å unngå unødige misforståelser og for å avklare om andre ønsker å bidra i arbeidet. Ta gjerne kontakt med aktive brukere av utmarka, for eksempel reindriftseiere, grunn- og skogeierlag.

Vær tydelig på at det bare er friluftsliv som skal kartlegges. Det er ikke en del av kartleggingen å veie interesser mot andre tema. Det fins egne temakart for eksempel for skogbruk og reindrift. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid