Temakart

Arbeidsgruppen presenterer temakartet sammen med en kortfattet rapport for politikerne i kommunen. Temakartet tas til orientering. Det bør samtidig gjøres vedtak om når det nye kunnskapsgrunnlaget skal brukes og hvordan og når det skal oppdateres.

Rapportere om hvor kommunens friluftslivsområder finnes

Lag en kortfattet rapport på maksimalt to til fire A4-sider. Sjekkliste for innhold i rapporten:

  1. Beskriv kort arbeidet som har blitt gjort
  2. Beskriv hvem som har deltatt i arbeidsgruppen og hvilke referansepersoner og/eller -grupper som har blitt involvert og brukt i arbeidet.
  3. Beskriv kort hvordan temakartet er blitt kvalitetssikret
  4. Angående innholdet i selve temakartet: Si noe om variasjonen i type områder og pek eventuelt på mangler ved tilbudet.
  5. Kartet over friluftslivsområdene bør presenteres digitalt, og ikke i papirformat eller -rapportform

Eksempel fra Bodø kommune

Bodø kommune viste til det digitale kartet som "rapporten". Den gir oversikt over de kartlagte friluftslivsområdene, inkludert verdi. Ved å klikke på et område får man opp faktaarket med beskrivelse av området. Kartfilen ble lagt inn i det kommunal kart-/GIS-systemet og publisert på nett. Det ble gjort vedtak om at kartet skal oppdateres i forbindelse med rullering av arealplanen, og i tillegg fortløpende for mindre oppdateringer og feilrettinger.

En papirrapport, i form av en utskrift av alle faktaark blir fort veldig stor. Videre vil den gå ut på dato etter relativt kort tid. Det er derfor lite hensiktsmessig med en større papirrapport over de aktuelle friluftslivsområdene.

Orientere politikerne om temakartet

  1. Det ferdige temakartet for friluftsliv presenteres for bystyret, kommunestyret eller annet relevant politisk organ.

  2. Temakartet presenteres i en elektronisk versjon, sammen med en kortfattet rapport om arbeidet.

  3. Politikerne tar selve resultatet av kartleggingen, altså temakartet, kun til orientering. Det skal ikke gjøres vedtak på selve temakartet. Det er kommuneadministrasjonen som står ansvarlig for fagkartleggingen og det ferdige resultatet. Temakartet har ingen juridiske bindinger og er et rent kunnskapsgrunnlag på linje med andre rene temakart for ulike fagområder.

Råd om videre bruk i kommunen

I tillegg til å presentere temakartet for kommunestyret, bør det gjøres rede for hvordan kommunen skal gjøre bruk av kartleggingen.

Vedtak om bruk av temakartet i kommunen

Det er aktuelt og relevant at politikerne gjør vedtak om å innarbeide temakartet i kommunens digitale kartverktøy, og at kunnskapen legges til grunn sammen med øvrig kunnskapsgrunnlag, både i planer og i behandling av enkeltsaker.

Forslag til vedtak 1: Ta til orientering

Kommunestyret tar arbeidet med kartleggingen og temakartet til orientering. 

Forslag til vedtak 2: Hvordan skal de kartlagte dataene brukes?

Bruk av temakartet som informasjonsgrunnlag skal innarbeides i kommunens interne rutiner for saksbehandling. Kartleggingen er faglig fundert, uten avveiing mot øvrige arealinteresser. Det forutsettes at slik avveining foretas gjennom kommunens planlegging og enkeltsaksbehandling. 

For saker som berører områder med verdi for friluftslivet skal det redegjøres for hvordan interessene vil bli berørt og hvordan dette er vurdert og prioritert ved valg av løsninger.   

Forslag til vedtak 3: Når skal dataene oppdateres?

Friluftslivskartleggingen skal holdes løpende oppdatert, og skal revideres i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid