Lag en helhetlig plan for arbeidet før oppstart. Planen må beskrive kartleggingen, og avklare hvordan kommunen vil håndtere ulovligheter som blir avdekket. Dette er viktig for å unngå at kommunen bruker store ressurser på å kartlegge, uten å komme i mål med å fjerne ulovlige stengsler.

Før arbeidet starter opp er det viktig å:

Avklare ambisjonsnivået

Start med å avklare om kartleggingen skal omfatte kun ulovlig stengsler etter friluftsloven, eller om den også skal omfatte kartlegging av andre forhold. Å avklare ambisjonsnivået vil få betydning for omfanget av registreringene, valg av metodikk og hvordan resultatene for registreringsarbeidet skal bli brukt videre.

Hvis kommunen ønsker å bygge ut kartleggingen, er det viktig at dette skjer etter grundig forarbeid. Å utvide hvilke forhold som skal kartlegges kan være ressurskrevende, samtidig kan det være ressursbesparende i lengden.

Kartlegging kan for eksempel bli utvidet til å omfatte:

 • ulovlige tiltak etter plan- og bygningsloven
 • stier og tråkk i, og ned til, strandsonen
 • naturtyper
 • naturmangfold
 • forurensning
 • funksjonell strandsone (den sonen som står i innbyrdes samspill med sjøen både økologisk, topografisk og/eller bruksmessig)

Stier og tråkk er viktig for å vurdere hvor tilgjengelig strandsonen er og kan være naturlig å inkludere i kartleggingen av ulovlig stengsler i strandsonen. I mange tilfeller vil det også være hensiktsmessig og ressurseffektivt å kombinere kartlegging av ulovlige stengsler, med kartlegging av ulovlige byggetiltak etter plan- og bygningsloven.

Kartlegging av ulovlig stengsler etter friluftsloven har likheter med kartlegging av ulovlige tiltak etter plan- og bygningsloven. Den enkelte kommunen skal ha rutiner og system for å forfølge ulovlige tiltak etter plan- og bygningsloven, og ofte vil det være ansatte i kommunen som har betydelig kompetanse og erfaring fra slikt arbeid.

Forankre arbeidet politisk

Kommunens arbeid med å gjøre strandsonen mer tilgjengelig for allmennheten kan være konfliktfylt.  Det er derfor viktig at prosjektet har god politisk forankring.

Det må ikke være tvil om hva som er målet med prosjektet, og hvilke virkemidler kommunen vil bruke for å fjerne ulovlige stengsler.

Følgende bør presiseres i det politiske vedtaket:

 • Hvilke stengsler som skal kartlegges.
 • Hvilke funn som skal prioriteres.
 • Om bestemte områder skal prioriteres.
 • Hvordan klagesaker skal håndteres, særlig om alle eller noen klager kan behandles av administrasjonen uten å bli fremmet for politisk utvalg.
 • Fullmakt til administrasjonen til å kreve ulovlig stengsler fjernet.

Erfaring fra Hurum kommune

Hurum kommune gjennomførte i perioden 2011-2014 et strandsoneprosjekt hvor målsetningen var å kartlegge kommunens strandsone og rydde opp i ulovligheter. Prosjektet i Hurum skulle kartlegge både ulovlige stengsler etter friluftsloven og ulovlige byggetiltak etter plan- og bygningsloven. Hurum erfarte at:

 • Kommunen fikk god oversikt over hele kystsonen. Gjennom å følge opp flere ulovligheter samtidig kunne kommunene sikre likebehandling for kommunens innbyggere.
 • Det er viktig at prosjektet har solid politisk forankring. Bred politisk enighet sikrer at prosjektet får de nødvendige ressursene, og at administrasjonen ikke fatter vedtak som senere blir omgjort av politiske utvalg med et annet syn på forvaltningen av strandsonen. Administrasjonen bør få fullmakt til å fjerne ulovlig stengsler i det første politiske vedtaket.
 • Arbeidet krever store ressurser, både for å gjennomføre kartleggingen og videre oppfølging av kartlagte ferdselshindre. Flere tiltak som var ulovlige etter plan- og bygningsloven ble omsøkt, og dermed økte behovet for ressurser i byggesaksavdelingen også.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid